Skip to content

1926 Rakek – Dvovlastniška prehodnica

6. 11. 2018

Dvolastniška prehodnica je bil dokument za prehod meje med dvema sosednjima državama, ki sta med seboj sklenili sporazum o teh vprašanjih. Uporabljali so jih državljani, ki so imeli svoja posestva ali del njih na drugi strani meje. Izdajanje prehodnic je bilo urejeno z Začasnim postopkom o postopanju z našimi in inozemskimi dvovlastniki, ki prestopajo mejo (demarkacijsko črto), da obdelujejo svoja zemljišča, spravljajo svoje pridelke z njih, gonijo živino na svoje pašnike, ki je bil sprejet na podlagi 273. člena carinskega zakona in 20. člena o splošni carinski tarifi. Izdal jo je poglavar sreza v Logatcu, potrdila pa Kraljeva Glavna carinarnica II. reda na Rakeku, na drugi stani meje pa podprefekt (sottoprefetto).

Vsa zemljišča vključno s stavbami so se imenovala »dvovlastniška posestva«, lastniki pa »dvovlastniki«. Vlogi za izdajo prehodnice je bilo treba priložiti potrdilo pristojne občine, potrjeno s strani državnega organa, da je imenovani res dvolastnik, potrdilo političnega organa in komandanta obmejne čete, da je dvolastnik neoporečen in ni nikakršne ovire za izdajo prehodnice ter jamstvo za carinske pristojbine. Prehodnica se je glasila na lastnika posestva veljala pa je za celotni živelj na posestvu – poleg lastnika še za družinske člane in morebitne posle, ki so bili vsi vpisani. Prav tako so bili vpisani podatki o posestvu: vrsta zemljišča, naziv parcele in njena velikost; živali, ki so prehajale mejo skupaj z lastnikom, vozila in poljedelski stroji, žetveni dohodek, kdaj in koliko pridelkov je bilo prepeljanih, kdaj in kdo je šel čez mejo in kaj je peljal, oziroma nesel s seboj ter tudi kdaj se je vrnil in kaj ob vrnitvi imel s seboj, da ne bi prišlo do olajšanega tihotapljenja. Hkrati bi pa lahko taka knjižica služila tudi davčnemu uradu za obračun davka, če bi le bilo vse zapisano, pa očitno ni bilo, kot izhaja iz pričujoče izkaznice, saj je lastnik prazne liste izkoristil za zapisovanje dolgov in stvari, ki so si jih drugi izposodili pri njem. “Pametni piše, glupi pamti,” pravijo Srbi. Pa še kako prav imajo.

Prehodnice, izkaznice, prepustnice, obmejne karte za enako vrsto dokumenta, ki se je s časom spreminjal in postajal vse bolj podoben potnemu listu. Dokumenti so bili na vsaki od meja Kraljevine SHS in kasneje Jugoslavije različni. Kraljevina SHS in kasneje Jugoslavija je z vsako od držav, na katero je mejila, podpisala poseben sporazum, ki je določal glavne značilnosti mejnega režima.

Viri:

  • Kraljevina SHS; Uradni list deželne vlade za Slovenijo, letnik II, številka 140, 30. november 1920, stran 671.

Kraj: Rakek
Datum: 1926
Avtor: Poglavar sreza v Logatcu
Zbirka: Otilija Vidrih
Skenirano: 17. 7. 2014
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: