Skip to content

1896 Vojvodina Kranjska – Ustanovitev občin Rakek in Žilce

30. 04. 2019

Naslovna stran Deželnega zakonika za vojvodino Kranjsko, ki je bil izdan in razposlan 17. novembra 1896, ki prinaša zakona št. 47, ustanovitev občine Žilce in št. 48, ustanovitev občine Rakek. Zakonik je dvojezičen, v slovenščini in nemščini (gotici).

Planina je bila na našem področju pomemben kraj. Do leta 1848 je bilo v Haasbergu okrajno središče, ki se je po tem letu preselilo v Planino, pozneje pa v Logatec. Tako so naše vasi dolgo obdobje spadale pod občino Planina. V 19. stoletju so se na Kranjskem pogosto spreminjali teritoriji posameznih občin. Od leta 1817 pa do leta 1848 je bilo na Kranjskem 125 občin in 886 podobčin ali sosesk. Občina Planina s 3.294 dušami je imela naslednje podobčine: Planina, Laze, Studeno, Unec (pod podobčino Unec sta sodila kot izgleda Rakek, Slivice in Ivanje selo). Po letu 1848 pride do preoblikovanja občin. V Vradnem listu k 5. Listu Ljubljanskega časnika, v petik 17. Prosenca 1851 (17. 1. 1851) je bil objavljen spisek porotnikov, iz katerega sklepamo, da je obstajala leta 1851 (verjetno po letu 1848) županija Unec. Podpisan je Puntar Juri Unec Županija Unec; sodila pa je v sodni okraj Planinski (verjetno je v županijo Unec sodil tudi Rakek in Ivanje selo, saj je bil takrat Rakek v primerjavi z Uncem manj pomembno naselje).

Oblasti so se zdele dosedanje občine premajhne in pripravljen je bil načrt novih županij na Kranjskem. Priloga Novic št. 9. 1. 3. 1871, prinaša prispevek:

Načrt novih županij na Kranjskem.
Po deželni postavi od 2. 1. 1869 se imajo iz dosedanjih občin narediti take županije, da vsaka ima najmanj 3.000 duš; manjše se smejo le izjemno glede na posebne razmere krajev dovoliti.

Spet sodimo v občino Planina, ki ima 3.266 duš in obsega vasi Grčarevec, Laze, Unec, Rakek, Zgornja in Dolnja Planina. Gotovo sta tja sodili tudi Ivanje selo in Slivice. Novice 5. 5. 1869, št. 18 so še dodale: Rakek in Unec za zdaj za poskušnjo na 3 leta; al mislimo, da boste radi za zmiraj združeni ostale.

Pa ni bilo tako. 15. oktobra 1896 je cesar Franc Jožef podpisal Zakon št. 48, po katerem se izločita davčni občini Unec in Rakek iz selske (vaške, kmečke) občine Planina in se ustanovi samostojna selska občina Rakek. Delitvena bilanca med staro občino Planina in novo občino Rakek se je vlekla kar precej časa, saj so se s to tematiko ukvarjali občinski odborniki še v začetku leta 1899.

                                                                             47.

Zakon z dne 15. oktobra 1896 veljaven za vojvodino Kranjsko, glede izločitve davčnih občin Cajnarje, Jeršiče, Krajnče, Kremenca, Osredek, Otave, Ravne pri Št. Vidu, Žilce in Štruklova vas iz selske občine Bloke.

Po nasvetu deželnega zbora Svoje vojvodine Kranjske ukazujem tako:

                                                                            § 1.

Davčne občine Cajnarje, Jeršiče, Krajnče, Kremenca, Osredek, Otave, Ravne pri Št. Vidu, Žilce in Štruklova vas se izločijo iz selske občine Bloke ter ustanove kot samostojna selska občina Žilce.

                                                                            § 2.

Mojemu ministru za notranje stvari je naročeno izvršiti ta zakon.

V Budimpešti dne 15. oktobra 1896

Franc Jožef s. r.

Badeni s. r.

                                                                                48.

Zakon z dne 15. oktobra 1896 veljaven za vojvodino Kranjsko, glede izločitve davčnih občin Unec in Rakek iz selske občine Planina.

Po nasvetu deželnega zbora Svoje vojvodine Kranjske ukazujem tako:

                                                                             § 1.

Davčni občini Unec in Rakek izločite se iz selske občine Planina ter ustanovite kot samostojna selska občina Rakek.

                                                                             § 2.

Mojemu ministru za notranje stvari je naročeno izvršiti ta zakon.

V Budimpešti dne 15. oktobra 1896

Franc Jožef s. r.

Badeni s. r.

                                                                                  49.

                          Ukaz pravosodnega ministerstva z dne 29. oktobra 1896. l., št. 21801,

da sta županiji Rakek in Žilce odkazani okolišu okrajnega sodišča v Cirknici.

Na podstavi zakona z dne 11. junija 1868. leta, št. 59 drž. zak., je županija Rakek izločena iz okoliša okrajnega sodišča v Logatcu, županija Žilce pa iz okoliš(č)a okrajnega sodiša v Ložu, in obe dve županiji sta odkazani okolišu okrajnega sodišča v Cirknici.

Ta ukaz stopi v veljavnost dne 1. novembra 1897. leta.

Gleispach s. r.  

 

Viri:

  • Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko 15. 10. 1896, dLib.si
  • Bleiweisove Novice

Kraj: Rakek, Žilce (Vojvodina Kranjska, Avstro-Ogrska)
Datum: 15. oktober 1896
Avtor: Franc Jožef
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 4. 4. 2019
Oblika: kopija dokumenta dLib.si

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: