Skip to content

1907 Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (3)

30. 06. 2018

Po treh letih dela je bil konec leta 1907 nasip že toliko dokončan, da je že omogočal po njem vožnjo z vozovi. Podžupanstvo Dolenje Jezero je poslalo prošnjo za končni ogled sipa na Slavno c. kr. okrajno glavarstvo v Logatcu.

Slavno c. kr. okrajno glavarstvo v Logatci

Udano podpisano podžupanstvo na Jezeru naznanja s tem da: iz važnih ozirov, se ni cestni “sip” črez Cerkniško jezero še popolnoma izgotovil. Ker se pa po istem vendar že lahko vozi, prosimo slavno c. kr. okr. glavarstvo da blagovoli končni ogled cestnega “sipa” prirediti in rok istega nam sporočiti.

Podžupanstvo Dolenje Jezero 24/12 1907
Martinčič

Ko se danes jezimo na počasne birokratske postopke, iz tega primera vidimo, da je bilo tudi včasih tako. Prošnja je bila oddana 24. decembra 1907, kolovdacijski ogled pa je bil šele 8. avgusta 1908.

Matevž Martinčič in sodrugi posestniki iz Dolenjega Jezera so julija 1907 dobili vabilo za kolovdacijski ogled:

Z ozirom na Vaše naznanilo dne 24. decembra 1907, da je cestni sip preko Cerkniškega jezera, za katerega oziroma za zgradbo v teku tega sipa ležečega mostu čez Cerkniški potok se Vam je izdalo vodopravno dovoljenje s tuuradno odločbo z dne 11. januarja 1905 št. 18294/04, že toliko dogotovljen, da se lahko že po njem vozi, razpisuje c. kr. okrajno glavarstvo v smislu § 74 kranjskega vodopravnega zakona z dne 15. 5. 1872 dež. zak. št. 46 kolovdacijski ogled na licu mesta za soboto, dne 8. avgusta 1908 ob 9. uri dopoldne v svrho, da se prepriča jeli zadevni sip in most zgrajen po potrjenih načrtih in da v slučaju ugodnega izida tega ogleda privoli v rabo te zgradbe. O tem obveščati z naročilom, da se zanesljivo, bodisi sami ali pa pooblaščenci udeležite ogleda.

H kolovdacijskemu ogledu so bila vabljena županstva Cerknice, Rakeka, Loža, Starega trga in Planine. Vabilo je bilo nabito na županskih deskah.

Na osnovi kolovdacijskega ogleda je bilo 29. 8. 1908 izgotovljeno provizorično dovoljenje, ki je bilo odposlano 3. 9. 1908. Kot nalašč pa je tistega dne visoka voda oteževala ogled.

Gg. Matevž Martinčič in sodrugi posestniki iz Dolenjega Jezera, v roke najprej imenovanemu posestniku v Dolenjem Jezeru.

V posledku dne 8. avgusta t. l. izvršenega kolovdacijskega ogleda daje se Vam s tem provizorično dovoljenje, da smete s tuuradnim konseuznim odlokom z dne 11. januarja 1905 št. 18294/04 odobreni in že dograjeni cestni sip in v teku tega sipa ležeči most rabiti.

Sip oziroma most sicer ni zgrajen popolnoma v smislu predpisov zgoraj navedenega tuuradnega konseuznega odloka, vendar je po mnenju in izvidku državnega tehničnega izvedenca, v kolikor se je pri ogledu vsled takrat stoječe velike vode moglo presoditi, oboje dovolj trdno in solidno zgrajeno, tako da se lahko vrši vozni in osebni promet.

Kadar bo stanje vode pripuščalo se bode most po državnem tehničnem izvedencu še enkrat pregledal in preiskal glede njegovih dimenzij in njegove trdnosti in sicer to v priliki kakega druzega uradnega opravila v tamošnjem kraju nakar se Vam bode v slučaju povoljnega izida te preiskave izdalo dokončno dovoljenje rabe. Do tedaj pa imate skrbeti za to, da se bode most od čas do časa temeljito pregledal in preiskal po kakem veščaku, osobito po vsaki veliki vodi oziroma povodnji.

Stroški komisijskega ogleda znašajo 42 K 66 h. Ta znesek in pa 1 K za kolekovanje zapisnika morate tekom 8 dni semkaj predložiti.

Zoper ta odlok Vam gre pritožba na c. kr. deželno vlado v Ljubljani, katero pritožbo bi bilo pri tem c. kr. okrajnem glavarstvu vložiti tekom 14 dni po vročitvi ne vštevši dneva vročitve.

S septembrom 1908 je stopila cesta od Dolenjega Jezera do Gorice z mostom preko Cerkniškega potoka v uradno uporabo. Od avgusta 1904, ko so bili izdelani načrti pa do uporabe septembra 1908 so minila štiri leta. Če upoštevamo s kakšno opremo so takrat vaščani razpolagali, se jim lahko le odkrijemo in občudujemo to njihovo dejanje.

Slovarček:

  • sip: nasip
  • kolovdacija: tudi kolavdacija; strokovni ogled opravljenega dela
  • provizoričen: začasen

Viri:

  • Arhiv Republike Slovenije SI AS 134/455 Graditev nove ceste preko Cerkniškega jezera proti Gorici.

Kraj: Dolenje Jezero
Datum: 1907-1908
Avtor: –
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: fotografiral Franc Perko
Oblika: kopija dokumenta

Dodajte komentar

%d bloggers like this: