Skip to content

1938 Rakek – Društvo absolventov državnih trgovskih šol

12. 03. 2023


Društvo absolventov državnih trgovskih šol za Dravsko banovino v Ljubljani je bilo ustanovljeno maja 1932 v prostorih državne dvorazredne trgovske šole v Ljubljani. Namen društva je bila skrb za izpopolnjevanje že pridobljene izobrazbe s prirejanjem tečajev, poučnih izletov, ekskurzij in ustanovitvijo znanstvene knjižnice; posredovanje pri namestitvah (t. j. zaposlitvah) ter skrb za gmotni in socialni položaj absolventov; druženje, medsebojno spoznavanje in zbliževanje. Društvo je prirejalo redne mesečne sestanke v prostorih restavracije Zvezda, ki so jih popestrili s predavanji in potopisi. Vsako drugo sredo so bili debatni krožki, na katerih so razpravljali o socialni politiki, sestavi in delu Okrožnega urada za zavarovanje delavcev, trgovskem bolniškem in podpornem društvu, bolniški blagajni Merkur, Pokojninskem zavodu in sindikatih. Razpisovali so nagrade za najboljše učence.

Okrožni urad za zavarovanje delavcev – skrajšano OUZD je bil ustanovljen leta 1922 z združitvijo okrajnih in okrožnih bolniških blagajn. Izvajal je socialno zavarovanje delavcev na podlagi zakona o zavarovanju delavcev. Kot krajevni organ Osrednjega urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu je izvajal bolniško zavarovanje v Sloveniji. Zbiral je prispevke, vodil evidenco zavarovancev, izplačeval boleznine, vse druge podpore iz tega zavarovanja in izvajal zdravljenje ter zdravstveno zaščito svojih zavarovancev. Imel je deset poslovalnic, pet ambulant in tri nezgodne postaje. Svoje zdravnike so imeli tudi v zdraviliščih. Nezgodno zavarovanje je bilo centralizirano in ga je izvajal osrednji urad v Zagrebu. Leta 1938 je prišel na 559 zavarovancev 1 zdravnik.

Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 1835. Ob koncu leta 1918 je imelo 497 rednih članov, 5 častnih in 20 podpornih. Ob reorganizaciji socialnega zavarovanja v stari Jugoslaviji je leta 1922 postalo krajevni organ osrednjega urada za zavarovanje delavcev kot posebno zavarovanje, ki je svojim članom nudilo boljše ugodnosti kot Okrožni urad za zavarovanje delavcev. Na voljo so imeli večje število zdravnikov, zdravili so se lahko v lastnem sanatoriju Šlajmerjev dom ali v javnih bolnišnicah višjega razreda, čas zdravljenja na stroške blagajne je bil daljši. Ugodnosti so izhajale iz boljšega finančnega stanja Trgovskega bolniškega in podpornega društva, ki so ga omogočale višje povprečne zavarovane plače zavarovancev, kakor pa so jih imeli pri OUZD zavarovani delavci. Število članov Trgovskega bolniškega in podpornega društva je stalno naraščalo in se je do leta 1938 potrojilo.

Bolniška blagajna Merkur — Bolniška blagajna »Merkur« v Zagrebu je bila krajevni organ Osrednjega urada za zavarovanje delavcev (SUZOR), ki je izvajala bolniško zavarovanje trgovskih, bančnih, industrijskih, prometnih in gostinskih uradnikov in nameščencev ter nameščencev svobodnih poklicev. Teritorialno je obsegala pretežno samo Hrvaško, segala pa je tudi v Slovenijo in v Srbijo.


Franc Albreht st. se je v društvo včlanil 7. junija 1938. Po končani trgovski šoli je leta 1938 nastopil svojo prvo službo na poti v Celju. Zaposlen je bil kot uradniški pripravnik. Med drugo svetovno vojno je nekaj časa delal na pošti na Rakeku. Po vojni so ga premestili najprej v Podpeč, nato pa v Borovnico, kjer je dobil tudi stanovanje. Leta 1961 se je preselil v hišo svojega očeta, ki je umrl leta 1951, in hišo obnovil.

Viri:

  • Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko (10.05.1932), letnik 13, številka 108. URN:NBN:SI:DOC-ZPGIZGRY from http://www.dlib.si
  • Slovenec: političen list za slovenski narod (09.11.1938), letnik 66, številka 258. URN:NBN:SI:DOC-LD6W03SV from http://www.dlib.si
  • Zgodovinski časopis (1970), letnik 24, številka 3/4. URN:NBN:SI:DOC-61OHBO7E from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1938
Avtor: —
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 16. 12. 2022
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: