Skip to content

1979 Cerknica – Šestdesetletnica delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica

18. 03. 2023


Občinska zveza čebelarskih društev Cerknica je bila ustanovljena 18. 3. 1977 v hotelu Jezero v Cerknici. Iniciativni odbor je sklical delegate čebelarskih društev Rakek, Stari trg in Bloke – Nova vas. Na seji so sprejeli Pravila občinska zveza, izvolili člane upravnega in nadzornega odbora in sprejeli delovni program.

V Upravni odbor so bili izvoljeni:

 • Leopold Frelih Rakek predsednik
 • Franc Albreht Rakek tajnik
 • Konrad Knez Cerknica član
 • Tone Nared Dobec član
 • Ivan Piletič Podskrajnik član
 • Janez Zigmund Stari trg član
 • Jože Gerl Stari trg član
 • Matija Anzeljc Nova vas član
 • Vladimir Kraševec Ulaka član

Že leta 1979 je OZČD Cerknica v Cerknici organizirala proslavo 60-letnice delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica.

Na plakatu dimenzije 70 cm X 50 cm, ki ga je natisnila tiskarna Tone Tomšič v Ljubljani, so navedeni vsi sponzorji, ki so pripomogli k odmevnemu čebelarskemu dogodku. Glavni pokrovitelj je bila »Kmetijska zadruga Cerknica«.

Pa še ena skrivnost, »Ansambel Slak« ni bil »Ansambel Lojzeta Slaka« pač pa ansambel njegovega brata, ki je vskočil namesto zasedenega brata Lojzeta.

LOJZE SLAK je bil ustanovitelj in idejni vodja Ansambla Lojzeta Slaka. Leta 1959 je ustanovil Ansambel bratov Slak, kjer je sam igral kromatično harmoniko, brat Tone trobento, brat Matija klarinet in brat Stane bas. Zaradi vojaških obveznosti je ansambel tri leta kasneje prenehal z delovanjem in Lojze je poiskal zaposlitev v Ljubljani. V letu 1964 je Lojze na enem od njegovih nastopanj na radiu Ljubljana spoznal pevsko skupino Fantje s Praprotna in takoj so se dogovorili za skupno sodelovanje. Tako je nastal Ansambel Lojzeta Slaka, eden naših najboljših in najbolj izvirnih domačih ansamblov. »Ansambel Slak« pa naj bi vodil njegov brat Tone.

Cel potek prireditve je v spodnji foto zgodbi.

60 let Čebelarskih društev občine Cerknica

Podlaga za 60-letnico delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica:

Občni zbor Slovenskega osrednjega čebelarskega društva za Kranjsko in Primorsko je bil 15. 8. 1919 v Ljubljani. Iz tajniškega poročila: “Vojne je konec. Čebelarsko društvo med vojno ni prekinilo svojega delovanja, temveč je delovalo v okviru danih možnosti, brez vsake podpore. Društvo pa čaka zdaj reorganizacija tako na zunaj kot znotraj. To bo ena glavnih nalog prihodnjega vodstva. Od lanskega leta se je število podružnic povečalo na 48. Sklenjeno je bilo tudi, da se neposredni člani osrednjega društva prenesejo na podružnice. Odprto je bilo tudi vprašanje Zveze čebelarskih društev v kraljevini SHS. Veliko skrb so polagali na dobavo sladkorja. Lanska letina je bila slaba. Čeprav je prišlo zelo malo sladkorja na panj, se je vseeno rešilo precejšnje število panjev. Letošnja letina pa bo verjetno ena najslabših, saj je celo leto deževalo. Število članov se je, čeprav je odpadla celotna Notranjska in Primorska, ki sta bili zasedeni po »Lahih«, povečalo od lani za 927 na 1950 članov. V razpravi je Bukovec poročal podrobno o reorganizaciji društva. Ustanovilo naj bi se za vso Slovenijo eno samo čebelarsko društvo pod imenom »Osrednje čebelarsko društvo za Slovenijo s sedežem v Ljubljani”.

V Slovenskem čebelarju leta 1919 je bil objavljen izvleček zapisnika o ustanovitvi Podružnice slovenskega čebelarskega društva za sodni okraj Cerknica in Lož v Grahovem. “Udeležilo se ga je nad 50 čebelarjev. Sklicatelj Josip Kobal nadučitelj iz Grahovega je pojasnil namen sestanka in predlagal ustanovitev Podružnice Slovenskega čebelarskega društva za sodni okraj Cerknica in Lož s sedežem v Grahovem. V primeru, da se prijavi dovolj članov iz vsakega sodnega okraja se podružnica lahko kasneje razdeli za vsak sodni okraj ločena podružnica. Čebelarska podružnica v Grahovem je že 17. 8. 1919 sklicala čebelarski shod, z udeležbo 75 podružničnih članov.”

Na občnem zboru Podružnice Slovenskega čebelarskega društva za sodni okraj Cerknica in Lož v Grahovem 21. 12. 1919 pride do sklepa o razdružitvi podružnice v samostojno čebelarsko podružnico v Cerknici in samostojno čebelarsko podružnico v Starem trgu.

V Slovenskem čebelarju iz leta 1920 zasledimo dve novici.

Čebelarska podružnica za sodni okraj Cerknica je v smislu sklepa občnega zbora z dne 21. decembra 1919, da se razdruži čebelarska podružnica za cerkniški in loški sodni okraj z namenom, da se ustanovi za vsak sodni okraj samostojna podružnica. V imenu pripravljalnega odbora je sklical nadučitelj Josip Kobal iz Grahovega čebelarje sodnega okraja Cerknica dne 25. januarja 1920 k ustanovnemu občnemu zboru v Cerknico. Vabilu se je odzvalo 23 čebelarjev. Po kratkem razgovoru se je sklenilo ustanoviti podružnico. Pristopilo je 21 članov, ki so takoj plačali članarino za leto 1920. Nato je prešel k volitvam odbora. Za predsednika je bil izvoljen Anton Žnidaršič v Cerknici št. 2, za tajnika in blagajnika Franc Bečaj iz Cerknice, za odbornike pa: Gustav Kordon, okrajni gozdar v Dol. vasi, Franjo Kebe z Dol. Jezera in Ivan Obreza iz Selščka. Ko je prevzel novoizvoljeni blagajnik Bečaj še društveno premoženje v znesku 192 K 10 vin., je zaključil nadučitelj Kobal občni zbor z željo, da bi bilo tekoče čebelarsko leto srečnejše, nego je bilo minulo.

Ustanovitev čebelarske podružnice za sodni okraj Lož s sedežem v Starem trgu. Lepo število čebelarjev in čebelarskih prijateljev •— okrog 40 — se nas je zbralo dne 25. januarja t. 1. popoldne pri g. Ožbolt v Starem trgu, da si ustanovimo za napredek čebelarstva tako potrebno čebelarsko podružnico. (Več v Stare slike 1979 Cerkniško jezero, Ribiški kot)

(Opomba: v letu 1979 niso razpolagali s podatki, ki so bili pridobljeni kasneje, torej organiziranost Rakovških čebelarjev se začne 1905, 60. letnica pa je datum ustanovitve podružnice za sodna okraja Cerknica in sodni okraj Stari trg 1919 v Grahovem.)

 

Področje KS Rakek je bilo v tem obdobju upravno in politično vezano na Logaško okrajno glavarstvo. Datum 1905 je začetek vključevanja čebelarjev s področja Rakeka, Unca, Slivic in Ivanjega sela v »Slovensko čebelarsko društvo«. To se je zgodilo 26. 3. 1905 na Čebelarskem shodu v Logatcu v gostilni pri »Kramarju« kjer je bila ustanovljena Čebelarska podružnica Laze pri Planini, v katero so bili včlanjeni takratni čebelarji iz Rakeka, Unca, Ivanjega sela in Slivic. Že v naslednjem letu je bilo objavljeno, da je bila v Logatcu ustanovila krepka čebelarska podružnica.

FOTOZGODBA:
60 let delovanja prvih čebelarskih organizacij v Cerknici
Cerknica, 24.6.1979

* Povorka s prapori, čebelicami in Cerkniškim pihalnim orkestrom izpred uprave Bresta proti šoli Cerknica.
* Povorka tik pred osnovno šolo v Cerknici.
* Na šolskem prostoru – mlade čebelice in čebelarji vseh treh društev.
* Tajnik OZČD Cerknica tov. Franc Albreht otvarja proslavo.
* Pozdravni govor predsednika OZČD Cerknica tov. Leopolda Freliha.
* Slavnostni prostor pred Osnovno šolo Cerknica.
* Moški pevski zbor Svoboda iz Starega trga ter prapori ČD Škofja Loka in Ilirska Bistrica
* Zbor čebelarjev pozdravlja Dr. Rajko Pavlovec, predsednik Ex libris iz Ljubljane.
* Deklamacija pesmi “Ciciban in čebela”.
* Praporščak Ivan Piletić s spremljevalcema Ivančič Ivanom in ing. Vladom Kraševcem pred razvitjem prapora.
* Prapor OZČD Cerknica razvija predsednik ing. Leo Frelih.
* Razvitje prapora.
* Govor predsednika ing. Freliha ob razvitju prapora.
* Pozdrav praporov povabljenih čebelarskih društev novo razvitemu praporu OZČD Cerknica.
* Pozdrav razvitemu praporu OZČD Cerknica.
* Pripenjanje traku podjetja Kovinoplastika, Lož.
* Pripenjanje traku podjetja GG Postojna, sektor Cerknica. Trak pripenja tov. Tone Nared.
* Pripenjanje traku podjetja Kmetijska zadruga, Cerknica.
* Pripenjanje traku SGP Gradišče, Cerknica. Trak je pripel tov. Ivan Urbas.
* Pripenjanje traku podjetja Brest, Cerknica. Trak pripenja France Turk.
* Zbor harmonikarjev in otroški pevski zbor Osnovne šole Cerknica pod vodstvom Gertrude Zigmund.
* Ing. Leo Frelih izroča častno diplomo tov. Francu Urbasu iz Begunj pri Cerknici.
* Ing. Leo Frelih izroča častno diplomo tov. Alojzu Lavrenčiču iz Cerknice.
* Diplomo častnega člana prejema tov. Marjan Meden.
* Diplomo častnega člana prejema tov. Janez Martinčič iz Dolenjega Jezera.
* Diplomo častnega člana prejema tov. Janez Zidar, član ČD Bloke.
* Podelitev častne diplome tov. Janezu Zigmundu z Vrhnike v Loški dolini.
* Razstavni prostor v Osnovni šoli v Cerknici.
* Razstava starih in novih čebelarskih pripomočkov in literature v Osnovni šoli v Cerknici.
* Razstavni prostor starih in novih čebelarskih pripomočkov ter literature je bil dobro obiskan.
* Tekmovanje čebelarskih krožkov je potekalo v učilnici Osnovne šole v Cerknici.
* Razviti prapor OZČD Cerknica.

Viri:

 • Miroslav Juvančič Kronika čebelarstva na Rakeku
 • Arhiv ČD Rakek
 •  Franci Albreht

Kraj: Cerknica
Datum: 1979
Avtor: neznan
Zbirka: ČD Rakek, Franci Albreht
Skenirano: 23. 2. 2023
Oblika: fotografije

 

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: