Skip to content

1963 Rakek – Zbor volivcev

15. 06. 2013

130514800Predsednik Občinskega ljudskega odbora Franc Kavčič je za 18. marec navedenega leta sklical zbor volivcev za volilno enoto Rakek. Kot je bilo običajno, je na vabilu naveden tudi predvideni dnevni red.

Da bi razumeli namen vabila, moramo za mlajše generacije seči nekoliko bolj nazaj v zgodovino. Sedmega aprila 1963 je Ljudska skupščina Federativne ljudske republike Jugoslavije sprejela novo ustavo, ki je opustila klasično obliko ustave kot državnega dokumenta in je postala nekakšna listina o ureditvi družbe in nadaljnjem razvoju samoupravljanja. Spremenil se je tudi naziv države: iz FLRJ v SFRJ.

Ustava Republike Slovenije (takrat še SRS) je bila kopija zvezne ustave. Ureditev je temeljila na svobodnem združenem delu in samoupravljanju delovnih ljudi. Prevzela je ureditev, v kateri je bil temelj svobodno združeno delo in samoupravljanje v delovnih organizacijah, občinah, okrajih in v republiki. S tem je delovno ljudstvo postalo edini nosilec oblasti, samoupravljanje pa je postalo temelj družbeno-političnega sistema. Oblast so izvajali občani preko občinskih skupščin, ki so jo sestavljali delegati občanov, živeči v občinah, in delegati delovnih ljudi v delovnih organizacijah, ki so bili izbrani za dobo štirih let na volitvah v občinske, okrajne, republiško in zvezno skupščino. Ker je bila po ustavi SR Slovenije dovoljena samo občina, so okraji izgubili svoj pomen in so bili 1965 odpravljeni.

V zvezi s konkretnim vabilom pa gre povedati tole:

Na območju občine Cerknica je bilo izvršenih 32 zborov s poprečno udeležbo 13,2 % volivcev. Hkrati so se zgodili tudi zbori delavcev. Osrednja točka vseh zborov je bila predlaganje in potrditev kandidatov za občinske, republiške in zvezne poslance. S sprejetjem nove ustave se je spremenil tudi volilni sistem pa tudi sestava občinskih, okrajnih, republiških in zveznih organov. Tedanja bodoča občinska skupščina je bila sestavljena iz občinskega zbora in zbora delovnih ljudi, v katerem so bili predstavniki gospodarstva, zdravstva in socialnega zavarovanja, upravno politične skupine in skupine kulture in prosvete. Vse te dejavnosti so bile do leta 1963 združene v zboru proizvajalcev. Po istem principu sta bili sestavljeni tudi republiška in zvezna skupščina.

Na zborih volivcev so določili kandidate za vse tri skupščine. Obravnavali so gospodarske dosežke na področju občine v zadnjih petih letih. Pri tem se je razvila živahna razprava in vsi so bili mnenja, da bi bilo treba zgraditi več stanovanj in šol ter izboljšati zdravstveno službo. Volivci so bili pripravljeni zbirati prostovoljne prispevke za reševanja lokalnih problemov, predvsem komunalnih. Prav tako so postavili številna vprašanja v zvezi z novim volilnim sistemom in izvedbo volitev. Skratka, zbor volivcev je bil več kot uspešen.

Ne, nisem se vsega spomnila. Kako le! Takrat sem bila še otrok, v šoli pri zgodovini pa sem večkrat sedela na ušesih, zato sem si morala malce osvežiti spomin z internetom.

Oh, koliko smo včasih sejali pa vseeno kaj naredili. In vsi smo imeli vsega dovolj. Pa že spet imam vsega dost!

Slovarček:

  • FLRJ: Federativna ljudska republika Jugoslavija
  • SFRJ: Socialistična federativna republika Jugoslavija (ta naziv je imela od sprejetja ustave v letu 1963 pa do razpada)
  • SRS: Socialistična republika Slovenija
  • SZDL: Socialistična zveza delovnega ljudstva

Viri:

  • Taf: Uspešna izvedba zbora volivcev. V glasilu: Glas Notranjske, glasilo SZDL občine Cerknica, leto II, št. 5, str. 7. Maj 1963
  • Kresal A. Od ustave Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 do ustave Republike Slovenije iz leta 1991. Diplomsko delo visokošolskega programa Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Ljubljana. 2009

Kraj: Rakek
Datum: marec 1963
Avtor: Franc Kavčič
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 14. 5. 2013
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: