Skip to content

1979 Begunje – Enota Civilne zaščite Kartonaže Rakek

24. 04. 2022

Postroj vrlih članic enote prve pomoči Civilne zaščite Kartonažne tovarne Rakek.

Upam na pomoč pri določitvi dogodka, časa in kraja, kjer so se postavile fotografu.

Razvoj civilne zaščite Razvoj dejavnosti zaščite in reševanja je bil tesno povezan z razvojem in humanizacijo medčloveških odnosov. Šlo je za družbeno pogojenost nastanka in razvoja, pri katerem so imeli največjo vlogo predvsem ekonomski, tehnološki, politični in vojaško strokovni dejavniki. Dejavnosti za zaščito in reševanje so najbolj napredovale med prvo svetovno vojno, zlasti pa med drugo svetovno vojno in tudi po njej. Prve organizirane oblike zaščite ljudi in imetja so najverjetneje nastale predvsem za zaščito pred oboroženimi napadi na naselja oziroma v vojnah. Nastanek Rdečega križa izvira iz poučevanja laikov v nudenju prve pomoči, ki je eno od temeljnih poslanstev RK. Posledica teh prizadevanj je bil tudi podpis prve ženevske konvencije leta 1864, ki je zaščitila sanitetno osebje, vojaške kurate in civilno prebivalstvo. V povezavi z nastankom Mednarodnega odbora RK (ICRC) je nastala tudi CZ v svetu. Na slovenskih tleh deluje že od leta 1863, leta 1993 pa ga je Mednarodni odbor Rdečega križa v Ženevi priznal tudi kot samostojno nacionalno društvo. Stanje in razvoj CZ v svetu sta vplivala tudi na CZ v Jugoslaviji. Intenzivno se je pričela razvijati šele po drugi svetovni vojni od leta 1948 naprej. Velike spremembe v razvoju CZ so se dogodile s sprejetjem Zakona o narodni obrambi leta 1965 in dopolnitvi le tega.

Po letu 1976 je bil viden največji napredek na tem področju, ko so bile naloge CZ zajete v razvojnih načrtih vseh organizacij in skupnosti.

Organizacija sistema civilne zaščitee Po Zakona o splošni ljudski obrambi se je CZ organizirala v stanovanjski hiši in poslovni stavbi, javnem in drugem objektu, naseljenem kraju, krajevni skupnosti, temeljni in drugi organizaciji združenega dela in delovni skupnosti.

Enote civilne zaščite so ustanavljale temeljne in druge organizacije združenega dela, delovne skupnosti, krajevne skupnosti in občine.

Glede na namembnost in naloge so se delili na splošne enote ter na specializirane enote. Namenjene so bile za različne naloge, kot so npr. gašenje požarov, prva pomoč, reševanje iz ruševin, RKB zaščita ipd.

Prišla je osamosvojitvena vojna. Nova organiziranost je bila formalnopravno dana z zakonom o obrambi in zaščiti iz leta 1991, vendar je CZ še vedno delovala po starem, utečenem sistemu.

Pojavile so se nove izkušnje z različnimi naravnimi in drugimi nesrečami, ki so spodbudile oblikovanje in razumevanje nove vloge CZ. V Sloveniji so obdržali doktrinarne usmeritve o pripravah in delovanju, vendar so pričeli poudarjati priprave in urjenje za delovanje CZ v miru, kar je pomenilo veliko spremembo v primerjavi s sistemom na ravni federacije. Slovenija je težišče delovanja vse bolj preusmerjala na spopadanje z naravnimi in drugimi nesrečami.

Slovenija je uvedla dve novosti, in sicer pričela je intenzivno vključevati prostovoljne družbene organizacije, kot so gasilci in jamarji, ter prešla iz kvantitete v kvaliteto. Zadnja novost je bila ključnega pomena, saj je imela za posledico številčno zmanjšanje pripadnikov ter delno profesionalizacijo enot CZ. Vse te spremembe so bile dokončno in v celoti uresničene s sprejetjem zakona o zaščiti in reševanju leta 1994.

V luči zgoraj naštete zakonodaje ja tudi Kartonažna tovarna konec sedemdesetih let ustanovila enoto CZ, v sestavi katere sta bili tudi gasilska brigada in enota prve pomoči. Enoto so sestavljale delavke zaposlene v tovarni, ki so opravile tečaj prve pomoči, opravljale potrebne vaje in se udeleževale tekmovanj.

Na fotografiji z desne:

  • Prva vrsta: Vera Gorjup, Joža Batistič, Francka Modic, Mara Turk.
  • Druga vrsta: Joža Švigelj, Štefka Mevc, Joža Modic.

Zgornja slika je nastala konec sedemdesetih let, verjetno na tekmovanju ekip prve pomoči v Begunjah. Lokacija je bila prepoznana po stavbah v ozadju.

Slovarček:

  • CZ: Civilna zaščita
  • RKB: radiološka, kemijska in biološka zaščita
  • RK: Rdeči križ

Viri:

  • Mara Turk
  • FDV Katarina Rebolj Diplomsko delo.

Kraj: Begunje
Datum: 1979 (konec 1970 let)
Avtor: nznan
Zbirka: Miro Juvančič
Skenirano: 8. 12. 2021
Oblika: 2 fotografiji

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: