Skip to content

1988 Ljubljana – Prof. dr. Milan Juvančič, univ. dipl. ing. geodezije (2)

21. 08. 2022

1930 – 2011

Drugo polovico svoje strokovne poti je nadaljeval na pedagoškem področju. Tako je začel 1981 s predavanji iz geodezije na Oddelku za gozdarstvo Biotehnične fakultete. Zelo se je angažiral pri pedagoškem delu na področju dodiplomskega in podiplomskega študija. Posodobil je učni proces geodezije. Leta 1983 je bil izvoljen v naziv docenta. V tem času je bil nosilec raziskovalne naloge »Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji« pri Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehnični fakulteti v Ljubljani. Od leta 1986 je predaval geodezijo in aerofotogrametrijo s kartografijo gozdarjem in krajinskim arhitektom. V dogovoru s fakulteto, je v tem obdobju ob rednem delu na fakulteti, bil krajši čas tudi predavatelj na Srednji gozdarski šoli v Postojni.

Leta 1988 je na Fakulteti za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo doktoriral z disertacijo Funkcije gozdarskih kart pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji. Temeljni cilj njegovega raziskovalnega dela je bila sodobna zasnova sistema gozdarskih kart. Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavljal v Gozdarskem vestniku (GV01/94 Metode kartografskega prikaza) in z referati na različnih posvetih.

Leta 1989 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje geodezije, kartografije in prostorske informatike. Na predavanjih, vajah in pri terenskih vajah ga je odlikovala sistematičnost pri pripravi snovi in jasna razlaga. Študentom je nazorno prenašal svoje dolgoletne izkušnje pri geodetskih in kartografskih delih. Zaradi vsega tega je bil priljubljen in spoštovan predavatelj. S pedagoškim delom je zaključil leta 2004.

Ovitek diplome o doktoratu

Diploma Milan Juvančič

Diploma o doktoratu tehnoloških znanosti s področja geodezije iz leta 1988, ki jo je prejel na Fakulteti za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo, ko je doktoriral z disertacijo »Funkcije gozdarskih kart pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji«.

Naziv: doktor znanosti.

Poleg tega je leta 2000 napisal na Oddelku za gozdarstvo Biotehnične fakultete univerzitetni učbenik »Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte«.

Bil je tudi soavtor več del: Problematika vnašanja naselij in infrastrukture v gozdni prostor 1986, Zakonitosti v razvoju pragozda 1987. Bil je nosilec raziskovalne naloge Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji« 1985 in izdelave Ocena stanja in izbire postopkov izdelave in vzdrževanje temeljnega gozdarskega načrta 1986 (letno poročilo o raziskovalnem delu). Pisal je tudi prispevke za Gozdarski vestnik in druge strokovne revije.

 
Zaključek

S tem prispevkom na Starih slikah zaključujem serijo prispevkov iz domačega arhiva in arhiva Milana Juvančiča:

»Brat Milan!« Umirjen, a tudi hudomušen, je bil vedno pripravljen pomagati vsakemu z nasveti in uslugami. Bil je tudi izredno navezan na rodno družino.

Sam sem bil kot najmlajši otrok še posebno povezan z njim. Pogrešam naša medsebojna druženja, pogovore, njegov humor, pa tudi nasvete in pomoč, če je bila ta potrebna.

Pogrešam ga!

Viri:

  • Arhiv Milana Juvančiča
  • Gozdarski vestnik 3/2011
  • Notranjci.si

Kraj: Ljubljana
Datum: 1988
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 27. 7. 2021
Oblika: fotografije, dokument

One Comment leave one →
  1. Arne Kozina permalink
    21. 08. 2022 09:06

    Tudi sam imam Milana v najlepšem spominu. Njegova sposobnost, da tudi gozdarjem približa pomen in možnosti sodobne kartografije, se je temeljito odrazila tudi na postojnskem GG. Geodetske specialke in druge karte so postale lahko in široko dostopne, kot zelo koristen pripomoček pri gozdarskem delu. Tega tihega, skromnega sodelavca se še vedno zelo rad spomnim.

Dodajte komentar

%d