Skip to content

1962 Rakek – Milan Juvančič, geodet

7. 08. 2022

Diploma Fakultete za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo, ki mu je podelila naslov »Inženir geodezije«.

Po končani gimnaziji in maturi v Postojni je leta 1950 maturiral. Leta 1950 se je vpisal na Fakulteto za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo – geodetski oddelek v Ljubljani. Prvi letnik študija je normalno končal. Ob vpisu v drugi letnik pa je zaradi materialnih razlogov in hudi bolezni mame Angelce moral študij prekiniti, tako da je dobro leto dni pomagal očetu pri strežbi bolne matere.

Po odsluženju vojaškega roka se je dve leti zaposlil pri GG Postojna kot geometer na meritvah pri izpopolnjevanju temeljnih gozdarskih načrtov gozdnih masivov Snežnika in Javornika. V letu 1956/57 se je ponovno vpisal na FAGG – geodetski odsek. Štipendije ni dobival. Študiral je s podporo staršev, lastnimi prihranki, z delom med šolskimi počitnicami, z raznimi honorarnimi deli ter z občasnimi podporami od strani GG Postojna nadaljeval študij geodezije in v letu 1962 diplomiral na FAGG – geodetski odsek v Ljubljani s prav dobrim uspehom.

Na fotografiji za mehanskim merilnim aparatom. Teodolít je optično-mehanski ali elektro-optični instrument za natančno merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov ali zenitnih razdalj. Teodolit je posebej razvit instrument za uporabo pri geodetskih meritvah in gradbeništvu.

V času izgradnje današnjega nogometnega igrišča je volontersko opravljal vse potrebne meritve. Sam sem občasno sodeloval pri nošenju tako imenovane merilne late. Sicer je to nalogo opravljal bratranec Dušan Arko duša in srce nogometa na Rakeku.

Že med študijem se je leta 1961 zaposli pri GG Postojna kot vodja geodetsko – kartografskih del, kjer je bil zaposlen do jeseni 1980 leta.

V tem času je bil pri uvajanju novih metod geodetske izmere in izdelave gozdarskih kart nosilec nalog in snovalec kart od zamisli, preko tehnoloških rešitev do kontrole založniških originalov. V prvi fazi je sodeloval s slovenskim kartografskim mojstrom Ivanom Selanom. Pomemben korak naprej je dosegel leta 1974 z izdelavo kart na temelju TTN 5 za pretežni del postojnskega gozdnogospodarskega območja.

Leta 1979 mu je Zveza geodetov Slovenije za delo in prizadevnost podelila priznanje ob 35-letnici geodetske službe SRS, za dosežke na geodetskem področju in v kartografiji.

Pri vsem študiju pa je našel čas, da je izvajal eksperimente, kako najlažje v »mulca« vliti znanje matematike v glavo. Na sliki eden od poizkusov, seveda na meni, mlajšem bratu.

V septembru 1980 se je zaposlil na Komunali Cerknica kot vodja odseka za urbanizem. Bil je glavni pobudnik, da se je ta odsek po sklepu Skupščine občine Cerknica v letu 1983 razširil v Zavod za urejanje prostora Cerknica in postal njegov prvi direktor. Glavne naloge zavoda so bile: Ureditveni in zazidalni načrti in prostorski ureditveni pogoji, Krajinske zasnove, Strokovni nadzori, Strokovne naloge za sklad stavbnih zemljišč in Samoupravno stanovanjsko skupnost, Geodetske izmere in izdelava lokacijske dokumentacije.

Aktivno je bil vpet tudi v delo družbenopolitičnih organizacij na ravni republike Slovenije, občine Cerknica kot tudi Krajevne skupnosti Rakek.

Za svoj prispevek pri urejanju prostora in aktivnem delu na ostalih področjih je leta 1985 ob Občinskem prazniku prejel Plaketo občine Cerknica

Plaketa Občine Cerknica. Na plaketi je spomenik na Ulaki.

Ob občinskem prazniku, ki je bil posvečen 19. oktobru, je leta 1985 podelil priznanja predsednik skupščine občine Cerknica Edo Lenarčič, ki je bil tudi slavnostni govornik. Prejeli so jih:

  • Priznanje občine Cerknica »19. oktober«: pobratena občina Čabar za vsestransko sodelovanje in povezovanje delovnih judi in občanov ter utrjevanje bratskih odnosov, ustvarjenih v času narodno osvobodilnega boja.
  • Plakete občine Cerknica: Milan Juvančič – Rakek, Jože Kovačič – Ponikve, Stane Modic – Cerknica, Anton Pišek – Loška dolina za dolgoletno družbeno politično delovanje in pomembne uspehe, dosežene v samoupravnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnosti in v občini.

Viri:

  • domači arhiv
  • arhiv Milana Juvančiča
  • Brestov obzornik okt.1985

Kraj: Ljubljana, Cerknica
Datum: 1962, 1985
Avtor: Miroslav Juvančič, Milan Juvančič
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 27. 7. 2021
Oblika: 2 dokumenta, 2 fotografiji, predmet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: