Skip to content

Unec 1909/10 – Fotografija učencev in učenk ljudske šole

11. 05. 2017

Fotografija učencev višjih razredov ljudske šole na Uncu v šolskem letu 1909/10 z nadučiteljem Petrom Repičem. Nižje razrede je v tem šolskem letu poučevala učiteljica Viljemina Repič roj. Leskovic.

Nadučitelj Peter Repič je na unški šoli poučeval med leti 1886 – 1924 (skoraj štiri desetletja). Ko je bil s šolskim letom 1886/87 nadučitelj Ivan Poženel premeščen z Unca na Rakek, je 17. 9. 1886 nastopil službo nadučitelja na Uncu Peter Repič, ki je bil doslej učitelj v Cerknici. Peter Repič je bil leta 1924 upokojen in z dnem 31. julija 1924 razrešen učiteljske službe.

Le dve leti manj med leti 1888 – 1924 pa je na Uncu poučevala Viljemina Repič roj. Leskovic. Gospodična Viljemina Leskovic je nastopila službo učiteljice na Uncu 3. 04. 1888. Celotno delovno dobo učiteljice je tako opravila na Uncu in bila z upokojitvijo, 30. septembra 1924, razrešena učiteljske službe.

Ko govorimo o Petru Repiču, si poglejmo še naslednji zapis iz šolske kronike za šolsko leto 1914/15:

V tem šolskem letu se je zgodil velik zločin. Vsled ovadbe deželnega odbora Kranjskega katerega je informiral cerkniški kapelan Kanduč, je bil g. Peter Repič, dne 19. aprila 1915 aretiran in kot narodni mučenik odveden na ljubljanski grad, kjer je prebival do 20. maja 1915, a vojaška sodna preiskava je trajala dalje.

Seveda je bil zatoženec od službe suspendiran in plača ustavljena. Alimentacija je znašala 88 K 88 v., a odtegovalo se mu je mesečno 119 K 9 v. Ker je vsled razburjenja njegova soproga učiteljica Viljemina Repičeva zbolela, je c. k. okr. šol. svet 30. aprila 1915 šolo zaprl.

Za razumevanje dogodka poglejmo v Zgodovini Slovencev (1979) na strani 593 med drugim preberemo:

Vodstvi klerikalne in liberalne stranke sta se seveda ob izbruhu vojne postavili na avstrijsko stališče. Vendar je šlo pri tem vodstvo klerikalne stranke z dr. Šušteršičem mnogo dlje. Še pred začetkom vojne je Šušteršič v posebnih okrožnicah zaupnikom stranke le-te pozval, naj pošiljajo na tajništvo SLS poročila o proti avstrijskih pojavih in o naročnikih liberalnega in socialističnega časopisa.

Žrtev takega ovaduštva je bil tudi unški nadučitelj Peter Repič.

Šolo na Uncu so obiskovali otroci z Unca, Ivanjega sela, Slivic in iz železniških čuvajnic.
Takole je šolsko leto 1909/10 opisal v šolski kroniki vodja šole na Uncu Peter Repič:

Šolsko leto se je pričelo dne 17. septembra 1909 s sv. mašo in klicanjem sv. Duha. Takoj po maši se je pričel redni pouk.

Patriotične šolske slavnosti.

God Nj. Veličanstva presvetlega cesarja Franca Jožefa I. je praznovala šolska mladina dne 4. oktobra 1909 ter se udeležila ob 8. uri pod nadzorstvom učiteljstva sv. maše.

Dne 19. novembra 1909 je bila šolska mladina z učiteljstvom ob 8. uri pri spominski sv. maši za Nj. Veličanstvo pokojno cesarico Elizabeto.

Izpremembe v kr. šol. svetu.

Občinski odbor je izvolil v kr. š. sv.: g. Fr. Gnezda, posestnika in trgovca na Uncu, Lovrenc Ivančič-a, pos. na Uncu in Frančiška Puntarja, pos. v Ivanjem selu.

Predsednikom je bil izvoljen g. Jožef Regen, župnik na Uncu; njegovim namestnikom pa g. Janez Bajt, pos. na Uncu.

Odlikovanja.

Gospod ravnatelj in c. k. okr. šol. nadzornik I. Thuma je bil odlikovan s častno svetinjo za 40 letno zvesto in plodonosno delovanje na šolskem polju.

C. k. deželni šolski svet je glasom odloka z dne 8. januarja 1910 št. 4753/1909 izrekel g. P. Repiču, nadučitelju in ge. V. Repič za mnogoletno plodonosno službovanje svoje priznanje. 

Verske vaje.

V teku šolskega leta so prejeli otroci trikrat zakrament sv. pokore in sv. Rešnjega Telesa. Prvo sv. obhajilo je praznovala šolska mladina 10. julija 1910. Šolska mladina se je udeležila na velikonočno soboto dne 26. marca, vstajenja Gospodovega, dne 26. maja 1910 pa slovesne procesije sv. Rešnjega Telesa in dne 21. junija 1910 sv. maše na dan sv. Alojzija.

Stavbinske premembe

Šola se je prekrila. Na obeh dimnikih so se postavili dimniški nastavki najnovejšega sistema, ker se je poprej po kuhinji in veži kadilo.

Poljedelski pouk.

Dečki 2. razreda so se praktično in teoretično učili po 1 uro na teden v raznih panogah kmetijstva, ravnotako učenci ponavljalne šole.

Nadzorovanje.

Dne 3. novembra 1909 je nadzoroval šolo gospod c. k. okr. šol. nadzornik I. Thuma.

Dobrotniki šole.

Kr. š. svet je preskrbel vsem šolarjem vse šolske potrebščine; v isti namen je darovala posojilnica v Cerknici 40 kron

Statistični pregled.

Šoloobveznih otrok je bilo v vsakdanji šoli in ponavljalni šoli: 104 dečkov + 81 deklic, skupaj 185; šoloobiskujočih pa v vsakdanji šoli: 70 dečkov, 56 deklic, skupaj 126; v ponavljalni pa 23 dečkov in 22 deklic, skupaj 45.

Šolska naznanila

so prejeli otroci dne 30. nov., 15. febr., 30. aprila in ob koncu šolskega leta, odpustnice pa 31. marca. Šolsko leto se je sklenilo dne 14. julija 1910 s slovesno sv. mašo pri kateri so otroci zapeli zahvalno pesem in cesarsko pesem. 

Ko prebiramo šolsko kroniko, spoznamo marsikaj danes težko razumljivega. Najprej mogoče to, da je od 185 šoloobveznih otrok obiskovalo šolo le 171; da sta to množico otrok poučevala le dva učitelja (le verouk je poučeval župnik Jožef Regen), da so učenci prejeli šolska naznanila (spričevala) kar štirikrat v letu; da so vsi učenci dobili šolske potrebščine brezplačno. Čeprav se tudi danes naše vasi lahko pohvalijo s številno otročadjo, pa se ne moremo primerjati z obdobjem pred dobrim stoletjem.

Mogoče bo s skupno pomočjo le uspelo spoznati katerega od učencev unške šole v šolskem letu 1909/10. Vidimo, da so se za fotografiranje lepo praznično oblekli.
Nadučitelj Peter Repič, levo od njega Hlad Marija.
Hlad Marija z Unca je vstopila v šolo s šolskim letom 1906/1907, tako je bila v šolskem letu 1909/1910 četrtošolka.

Viri:

  • Kronika šole Unec
  • Zgodovina Slovencev, 1979, Cankarjeva založba, Ljubljana. 964 s.
  • Tončka Hlad, Unec

Kraj: Unec, pred šolo
Datum: verjetno pred zaključkom šole leta 1910
Avtor: Franc Perko
Zbirka: Tončka Hlad
Skenirano: 29. 3. 2017
Oblika: fotografija nalepljena na karton

2 komentarja leave one →
  1. 11. 05. 2017 07:51

    Odličen pogled v takratno šolo, težko primerljivo z današnjo. Skušam si predstavljati, kakšen podvig je bilo tole fotografiranje – kako so se oblekli, pazili, da se ne bi umazali,pomečkali ali celo strgali, kako so se razporedili in postavili, da je dobro videti vsakogar. Ni čudno, da so obrazi tako resni in svečani. Obleke pa kot nalašč za vzorec, kako napraviti nošo za kakšno današnjo otroško folklorno skupino, kakršne bodo plesale ta petek ob 18.h v Novi vasi…Saj mi odpustite malce reklame?

Trackbacks

  1. 1895 Unec – Nadučitelj Peter Repič | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: