Skip to content

1979 Cerkniško jezero, Ribiški kot – Čebelarska in ribiška veselica

4. 02. 2023


Sliko je posnel Štefan Bogovčič in nanjo zapisal kot stoji v naslovu. Ne vem čisto zagotovo ali je bilo to 24. junija, o kresu, leta 1979, na dan, o katerem je Miroslav Juvančič našel vrsto zanimivih podatkov, ampak veliko prej ali pozneje že ni bilo, vsaj sodeč po vozilih, oblekah in frizurah oseb na sliki. Žal pa nikogar ne poznam … Dan je bil lep in topel, drevje zeleno in trava visoka, kot se za ta čas spodobi. Ne vem, kje se je kaj dogajalo in kaj vse. Ker je bila veselica, je bilo vsekakor dovolj hrane in pijače, veliko plesišče in dobra muzika, mogoče so se odvijale tudi kakšne družabne igre …

Če že ta posnetek morda ni narejen točno na omenjeni datum, pa je čisto gotovo bilo tukaj zelo podobno ob praznovanju 60 – letnice delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica, ki se je začelo 24. 6. 1979 že dopoldne ob 9.30 pred Brestom, se nadaljevalo ob 10h z otvoritvijo, razvitjem prapora pred šolo v Cerknici in tekmovanjem mladih čebelarjev ter odprtjem čebelarske razstave, čemur je sledila otvoritev plemenilne postaje Javornik ter podelitev diplom častnim članom … Takrat je tako diplomo dobil tudi Janez Zigmund iz Loške doline.

Ob 13h se je tistega dne začelo srečanje in veselica pri Goričici oziroma v Ribiškem kotu na Cerkniškem jezeru, kot vidimo na sliki. Za ples je, pomembni priložnosti primerno, igral že tedaj znameniti ansambel Lojzeta Slaka. Če nihče drugi, je muzika pritegnila veliko množico … upam le, da plesišče ni bilo tako nagneteno, da bi si plesalci hodili po nogah in da tudi v silovitem plesnem zanosu nihče ni s plesalko vred odfrčal s plesišča, kot se je nekoč zgodilo v Starem trgu …

Tukaj pa dodajam nekaj drobcev o čebelarski dejavnosti v Loški dolini, ki jih je prav tako nabral Miroslav Juvančič. Nekateri so stari sto let, a so že zaradi starinskega izražanja še vedno zanimivi, v njih pa se pojavljajo imena oseb in krajev, ki so se s čebelarstvom in še marsičem drugim zapisala v lokalno (mikro) zgodovino:

Slovenski Čebelar 1920, št. 3

Ustanovitev čebelarske podružnice za sodni okraj Lož s sedežem v Starem trgu. Lepo število čebelarjev in čebelarskih prijateljev — okrog 40 — se nas je zbralo dne 25. januarja t. 1. popoldne pri g. Ožbolt  v Starem trgu, da si ustanovimo za napredek čebelarstva tako potrebno čebelarsko podružnico. Gospod Ivan Sterle iz Podcerkve otvori zborovanje in pozdravi navzoče čebelarje, ki so prišli iz sodnega okraja Lož. V poljudnem govoru pojasni pomen današnjega sestanka ter predlaga ustanovitev podružnice. Po daljšem razgovoru se sklene ustanoviti podružnico za sodni okraj Lož s sedežem v Starem trgu pri Ložu. Sklicatelj opozori, da imajo pravico voliti odbor le udje. Zato je potreben najprej vpis. Zglasi se 26 udov ter plača udnino osrednjemu društvu, od teh se odšteje po 2 K za podružnico. Sklicatelj pojasni sestavo odbora. Na predlog je bil izvoljen predsednikom brez ugovora Ivan Žnidaršič, posestnik in gostilničar iz Viševka št. 39, namestnikom je bil izvoljen Janez Sterle iz Podcerkve št. 41, odbornikom pa: Jernej Dimic, strojevodja v Pudobu, in Matija Škerbec iz Vrh Jezera št. 30. Dalje se izvolita dva člana kot pregledovalca računov: Jernej Poje iz Vrhnike št 39 in Juri Škerbec, Smorata št. 1. Ti izvolijo iz svoje srede tajnikom in blagajnikom Ivana Žnidaršiča. Nato se oglasi več udov, da se naprosi čebelarsko društvo v Ljubljani, da pravočasno naznani podružnici v Starem trgu, če dobi sladkor za jesensko pitanje, da se preskrbi vse potrebno za odvzemanje sladkorja, ker smo tako oddaljeni od železniških postaj. Po izkazu blagajniške knjige bivše podružnice v Grahovem pripada podružnici čisto premoženje v znesku 290 K 61 vin., kar vzame občni zbor na znanje. Načelnik da na glasovanje, ali naj se ta vsota razdeli med bivše ude ali naj ostane kot skupno premoženje nove podružnice, nakar občni zbor soglasno sklene, da ostane ta vsota skupno premoženje podružnice. Ker se nihče ne oglasi proti sklepu, se občni zbor sklene in podpiše.

Priimki iz tega zapisnika, ki še obstajajo v Loški dolini, izzivajo k ugibanju kdo vse so bili možje, ki so ustanavljali čebelarsko podružnico v Starem trgu. Prostori, kjer se je dogajanje odvijalo, so bili po vsej verjetnosti last Ludvika Ožbolta, ki je bil tudi lastnik znane gostilne v Pudobu. Smorata bi bila pravilno zapisana Šmarata, Jernej Dimic pa je bil zelo dejavna oseba na mnogih kulturnih in družbeno političnih področjih v Loški dolini tistega časa. Gorenje Jezero se je tedaj še imenovalo Vrh Jezera, čebelarski odbornik Škerbec od tam pa je bil najverjetneje po domače Poladinov. Jernej Poje iz Vrhnike je bil občasni dopisovalec enega takratnih slovenskih časopisov …

Slovenski Čebelar 1923 št.2

Občni zbori čebelarske podružnice Stari trg pri Rakeku, 7. jan. t. 1. Odbor: predsednik Jernej Dimic; podpredsednik Ivan Strle; tajnik Mirko Kovin; blagajnik Janko Šumrada; odborniki: Rupert Smolnik, Anton Mlakar, Matevž Polecin in Jožef Šepec. Sklene se, da naj bo vsak mesec odborova seja, da se kupi 12 A. Ž. in 20 amerikanskih panjev sestav Kordon in prireditev čebelarskega tečaja, začetkom majnika.

Priimkov Kovin in Smolnik, kolikor vem, ni več v Loški dolini, kjer pa tukaj piše Polecin, bi morda moralo stati Potecin in v tem primeru bi šlo najverjetneje za daljnega prednika “najboljšega soseda” … iz Starega trga.

Slovenski Čebelar 1924 št. 3

Občni zbor čebelarske podružnice v Starem trgu pri Ložu se je vršil 13. jan. Predsednik Jernej Dimic otvori občni zbor, pozdravi navzoče člane ter da besedo tajniku. Tajnik prečita zapisnik zadnjega obč. zbora, ki se soglasno odobri. Tajniško poročilo obsega v kratkem društveno delovanje tekom upr. leta 1923. G. Demšar in Poje sta pregledala račune za leta 1923. ter predlagala potrditev. Sprejeto! Za 1. 1924. se je priglasilo 18 članov. Za predsednika je izvoljen g. Jernej Dimic, za namestnika Anton Demšar, za odbornike pa gg.: Mirko Kosin, Anton Mlakar, Jernej Poje, Ivan Štefančič in Rupert Smolik. Osrednje društvo se prosi za enodneven praktičen čebelarski tečaj v maju in to na nedeljo. Tudi letos se naprosi uprava graščine Snežnik za les po znižani ceni.

Tukaj za razliko od prejšnjega navedka piše Mirko Kosin namesto Kovin, a tudi ta priimek ni več znan v dolini. Mogoče je kak podatek o njem v knjigi J. Kebeta Loška dolina z Babnim poljem II … Garnitura odbornikov pa je podobna tisti iz prejšnjega leta.

Slovenski Čebelar 1925 št. 5

Čebelarska podružnica v Starem trgu pri Ložu je imela občni zbor dne 18.januarja t.I. Predsednik Jernej Dimic je otvoril zbor, pozdravil navzoče in ugotovil sklepčnost. Blagajnik je podal poročilo o dohodkih in stroških v minulem letu. Podružnica ima Din 6125 prebitka. Pri volitvi so bili izvoljeni: za predsednika Jernej Poje, posestnik na Vrhniki št, 39; za odbornike pa: Valentin Avsec na Vrhniki, Jože Šepec v Starem trgu, Jože Palčič in Jakob Janežič na Vrhniki. Na zboru je bilo sklenjeno z ozirom na to, da ima podružnica majhen delokrog, da prevzame predsednik tajniške in blagajniške posle. Soglasno se je sklenila prošnja na centralo, naj priredi letos čebelarski tečaj.

Društvu še vedno predseduje Jernej Dimic.

Slovenski Čebelar 1927 št. 7

Podružnica v Starem trgu je imela občni zbor dne 27. februarja t. 1. Predsednik je pozdravil navzočne člane ter ugotovil sklepčnost zbora. Prečital se je zapisnik zadnjega občnega zbora, ki se je po pojasnilu, zakaj se nekaterih na lanskem zboru sprejetih predlogov ni moglo izvršiti — odobril. Odobrilo se je tajniško in blagajniško poročilo z računi vred. Soglasno je bil izvoljen sledeči odbor: za predsednika, tajnika in blagajnika Valentin Avsec na Vrhniki, za odbornike pa Jernej Poje iz Vrhnike, Ivan Štefančič iz Pudoba, Anton Vardjan iz Loža. — Val. Avsec, predsednik.

Nekatera imena vztrajajo tudi to leto, druga so izginila, kot na primer Jernej Dimic.

Slovenski čebelar 1936/1

Podružnica za Loško dolino v Starem trgu vabi vse na prvi občni zbor, ki bo dne 6. januarja (1936) ob 8h v prostorih Kmetijske zadruge v Starem trgu. Čebelarji, udeležite se ga polnoštevilno in pripeljite s seboj tudi druge čebelarje nečlane. Podružnica za Loško dolino, s sedežem v Starem trgu, je imela ustanovni občni zbor dne 1. decembra 1t.I. ob številni udeležbi. Predsednik pripravljalnega odbora, g. Hauptman Albin iz Dan, je pozdravil navzočne, nakar je prešel na dnevni red. Razpravljali smo živahno o raznih važnih vprašanjih za napredek naše podružnice, za kar je treba delavnosti in požrtvovalnosti vseh tukajšnjih čebelarjev. Soglasno je bil izvoljen odbor: Ivan Zigmund z Vrhnike za predsednika; ta opravlja obenem tudi tajniške posle; Grl Ivan iz graščine Snežnik za podpredsednika; Palčič Josip z Vrhnike (blagajnik); Šepec Anton iz Starega trga in Žnidaršič Karel iz Dan.

Kaže, da je podružnica čebelarskega društva, ustanovljenega leta 1920, po letu 1927 zamrla in bila leta 1936 ponovno ustanovljena. Kar dva Janeza sta v tem zapisu – domnevno – prevedena v Ivana: Zigmund, ki se je kot Ivan Zigmund podpisal tudi pod strokovni članek o medenju hoje in Janez Gerl, grajski vrtnar, ki je pozneje živel v Podcerkvi. Zigmund se tu domnevno prvič pojavi kot društveni funkcionar.

Viri:

 • Slovenski čebelar, letniki 1920, 1923, 1924, 1925, 1927, 1936; zbral Miro Juvančič

Kraj: Ribiški kot, Goričica v Cerkniškem jezeru
Datum: 24. 6. 1979 (?)
Avtor: Štefan Bogovčič
Zbirka: Zlatko Bogovčič
Skenirano: 23. 5. 2012
Oblika: negativ 6×6

4 komentarji leave one →
 1. Jože Petrič permalink
  5. 02. 2023 10:58

  Na sliki spodaj desno sedita Nada in hčerka Andreja Zgonc iz Loža.
  Nada z dekliškim imenom Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.

 2. 5. 02. 2023 11:53

  Pa sta se mi res zdeli nekam znani! Hvala za komentar!

 3. 6. 02. 2023 06:45

  1.fant na desni je Ivo Knap, 3. pa verjetno njegov brat Sreco

 4. 6. 02. 2023 08:51

  Hvala! Slika z vsakim prepoznanim dobi novo vrednost…

Dodajte komentar

%d bloggers like this: