Skip to content

1934 Unec – Gostilna Škulj

5. 07. 2018

Gostilna pri Škulju leta 1934. Pozneje jo je kupil Rogelj in je bila še daleč po drugi svetovni vojni znana gostilna Rogelj, ki jo je vodila ga. Ivica Rogelj. Le krajše obdobje, ko ni bilo zasebništva po drugi vojni, je bilo tu Državno podjetje gostilna in mesarija Unec. Pa si poglejmo nekaj zanimivosti iz zapisnikov KLO (krajevni ljudski odbor) Unec iz let 1946 in 1947.

Na seji 29. 10. 1946 je KLO sprejel naslednji sklep: Tov. Klemenc predlaga tov. Rogelj Leopoldu mesto poslovodje v novo ustanovljeni krajevni gostilni, stavi se mu začetna plača din 3.000 z vsemi pripadajočimi zakonskimi odtegljaji, v pomoč se mu da tov. Mlinar Marija z mesečno plačo din 2.000. Tov. Rogelj je na stavljeni predlog pristal, omenjena gostilna bo vezana z mesarijo. Na podlagi tega stavi tov. Rogelj na razpolago vse spodnje prostore v hiši sestoječe iz 4 sob, kleti, hladilnice, klavnice, kuhinje, drvarnice. Na stavljeni predlog glede najemnine omenjenih prostorov z vsem inventarjem kolikor ga je na razpolago, mesečno plačevanje din 1.000 se soglasno odobri. In to začetno, čim pa se preide v večji promet se morajo plače in najemnina regulirati in sicer po uredbah in predpisih.

Seja KLO Unec, 3. 12. 1946: Tov. tajnik poroča, da državno podjetje Lesob Unec dobro posluje. V tem malem času izkazuje dobička cca 18.000 din. Drugo državno podjetje Gostilna in mesarija Unec izkazuje tudi dober uspeh, v 15 dneh je dobička 3.000 din. V mesariji primanjkuje delovne moči, zlasti sedaj, ko se zbirajo svinjske in goveje kože.

Da bi popestrili ponudbo v gostilni je bilo potrebno urediti tudi balinišče.

 Seja KLO Unec, 22. 3. 1947: Na predlog tov. Rogelj Leopolda ravnatelja podjetja Gostilna in mesarija glede potrebe obnove kuglišča pri podjetju, se sklene, da se istega obnovi v najkrajšem času. V to svrho naj obvesti tov. Pavčič Ivan krajevnega gozdarja Rebec Jožeta, da bo odkazal potreben les za obnovo navedenega kuglišča.

Po fotografiji sodeč so “ponedelkali“, vsi so v nekakšnem elementu. Mara Turk je prepoznala vse udeležence na fotografiji.

V zgornji vrsti so z leve:

  • Beber Adolf, na narobe obrnjenem stolu, kot da nekaj igra;
  • Grajzar Peter z ruto in pušeljcem;
  • Kodele Miro z metlo.

V drugi vrsti so z leve:

  • Sedevčič, ki pije ali na nekaj igra;
  • Kunc Tone;
  • Mulec Franc s harmonika in s servetom ovito glavo.

Med vrati stoji in druščino zvedavo opazuje in spremlja “kelnarca” Angela Slabe, poročena Kunc, mama Mare Turk, lastnice fotografije.

Na zadnji strani fotografije je zapisano: gostilna Škulj 1934, sedanja Rogelj. Angela Slabe pozneje por. Kunc je bila natakarica.

Viri:

  • Mara Turk, Unec

Kraj: Unec, gostilna Škulj
Datum: 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Mara Turk
Skenirano: 24. 5. 2018
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: