Skip to content

1942 Rakek – Zapisnik

15. 05. 2022

Italijansko topništvo je na velikonočni četrtek, 10. aprila 1941, med 1. in 3. uro obstreljevalo Rakek. Jugoslovansko vojaštvo je razrušilo oba železniška mostova in se umaknilo na položaje. Zvečer so padle zadnje tri granate, ena na šolski vrt in ena na drvarnico. Tisto noč so se čez Bloke umaknili tudi graničarji, ki so na meji pri Rakeku zadrževali prodor italijanske vojske. Ta je prihajala sem od Škocjana. Naslednji dan, na velikonočni petek, so ljudje zvedeli za konec vojne z Jugoslavijo, Slovenija je bila razkosana. Italijani so pričeli zasedati Rakek. Poleg ostalega vojaštva se je na Rakeku nastanila še železniška enota. Po pripovedovanjih naj bi bilo tedaj na Rakeku in v njegovi okolici najmanj 700 oboroženih vojakov. Naselili so se v sokolskem domu (kjer je danes trgovina z avtomobili Urbas), v bivši opekarni, v poslopju bivše carinarnice (bivše poslopje sodišča, poleg nekdanje trgovine Tuš), kjer so imeli v kleteh zapore. Poveljstvo je bilo nastanjeno v poslopjih okrog železniške postaje, oficirji so zasedli hotelske in gostilniške sobe, ostali pa so bili nastanjeni drugod.

Štiriindvajsetega januarja 1942 je Grazioli z uredbo odločil, da bo imenoval župane sam, da morajo priseči zvestobo italijanskemu kralju in da bodo imeli v pomoč z vrha oblasti imenovan sosvet. V začetku okupacije so bili vsi župani Slovenci. Logaški komisar jih je iskal med klerikalci in liberalci. Iskanje ni bilo uspešno, ker je že delovala protiokupatorska propaganda. Zato je za izredne komisarje v Starem trgu, Cerknici, Planini, Gornjem Logatcu in na Rakeku predlagal italijanske in »italijanske« ljudi.

Dne 22. avgusta 1942 je novi občinski tajnik Velimir Sirnik prevzel posle od pomožnega tajnika-blagajnika Josipa Matičiča, ta pa jih je prevzel od tajnika Davorina Kogeja, ki so ga navedenega dne odpeljali v internacijo. Ob tej priložnosti so napravili zapisnik in ugotovili, da pomožni tajnik dobro vodi blagajniške dnevnike in razdelilnike, ki jih vsak mesec pregleda župan, vsake tri mesece pa upravni odbor. Na dan prevzema je bilo po blagajniških dnevnikih 239.220,84 lir dohodkov, 193.953.89 lir izdatkov, 16.707,55 lir gotovine v blagajni, naložba v čekovnem uradu št. 21 v višini 25.947,30 lir, zastarela naložba v čekovnem uradu v višini 2.020,57 lir  in neizknjižen znesek 1.013,48 lir. Blagajniške posle so še naprej poverili dotedanjemu blagajniku. Tudi posle občinskega podpornega odbora so v navzočnosti njegovega predsednika Ferrucia Marchija predali novemu tajniku. V blagajni odbora je bilo 680 lir gotovine.

Občina je v svojih prostorih hranila 64 radijskih aparatov. Ključe sobe, kjer so jih hranili, so ravno tako izročili novemu tajniku. Do datuma prevzema je občina izdala osebne izkaznice od številke 134701 do vključno 136085 (1.384 izkaznic). Na zalogi je bilo še 115 obrazcev za osebne izkaznice. Namestitveni urad je vodil pomožni tajnik. Opravil je 57 posredovanj za delo. Prijavljenih je bilo 59 brezposelnih oseb. Ugotovili so tudi, da je opravilni zapisnik pravilno in dobro voden. Knjiženih je bilo 1.128 aktov, še nerešenih je bilo 35 spisov. Vodenje zapisnika so še naprej predali pomožnemu tajniku. Register prebivalstva, ki ga je do tedaj vodil Davorin Kogej, je prevzel Velimir Sirnik. Preskrbovalni urad je še naprej vodila Kofolova.

V začetku novembra 1942 je visoki komisar Emilio Grazioli razpustil občinski odbor na Rakeku ter imenoval izrednega komisarja Leopolda Mihevca. Ob predaji in prevzemu občinskih poslov so napravili zapisnik, ki je na sliki. Žal le prva stran, naslednje manjkajo. Prisotni so bili zastopnik vojaške komande dr. Rossini, zastopnik okrajnega komisarja in strankin tajnik Marchi Rerruccio, maršal karabinjerjev Polignano in z naše strani odstavljeni župan Andrej Modic ter člani občinske uprave Ivan Puntar, Anton Svet, Jakob Galanti in Anton Urbas. Ob kapitulaciji Italije in vkorakanju Nemcev primopredajnega zapisnika niso napravili.

Viri:

  • ARS, AS 134, Okrajno glavarstvo Logatec, fascikel 129
  • Gantar, I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakek
Datum: 1942
Avtor: Občinska uprava Rakek in italijanska zasedbena oblast
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 26. 9. 2021
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: