Skip to content

1943 Rakek – Spričevala

4. 09. 2013

130708033 Spričevala niso tukaj zato, da bi videli, kako priden je bil moj ata, temveč zato, ker se v njih odraža tudi delček zgodovine Rakeka.

Tule je slika platnic povojnega spričevala za šolsko leto 1945/46. Zelo je podobno mojemu, le da je moje zelenkaste barve in na boljšem papirju. Moje je veljalo osem let in je celo v slovenskem jeziku.

Zelo mi je padlo v oči tisto: “Na Slovenskem smo mi gospodar!” Me zanima, kdo je zajet med tiste mi?!

130708015Dne 11. aprila 1941 je ob 15. uri prišla pred šolo prva italijanska patrulja in se naselila v šolskih prostorih. Le-te je zapustila 23. aprila istega leta. Šolski pouk, ki je bil po nalogu oblasti prekinjen s 1. aprilom, se je ponovno začel 1. maja.

Dne 4. julija 1941 je dr. Sušnik, načelnik oddelka IV pri Visokem komisariatu za ljubljansko pokrajino, na vse šole v okraju naslovil dopis, naj se šolsko leto konča 28. junija z mašo, po kateri naj razdelijo spričevala. Vsa spričevala so morala biti napisana na enotnih dvojezičnih slovensko – italijanskih tiskovinah in kolkovana s kolekom za 5 din, ki je moral biti nalepljen v zgornjem desnem kotu.

Vodja fašistov je bil najprej Ferrucio Marchi, ki je tudi učil v šoli in se trudil pridobiti čim več otrok za GILL (Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana – italijanska liktorska mladina). Uspešen pa je bil le pri dveh učencih.

130708017Po italijanski okupaciji so prišli Nemci in spričevalo je bilo ponovno dvojezično – slovensko-nemško.

Šolsko leto 1943/44 se je začelo šele 7. februarja 1944 s skupno šolsko mašo.

Med boji jeseni leta 1943 je bilo šolsko poslopje huje poškodovano. Po končanih bojih so prebivalci sicer takoj začeli popravljati šolo, vendar so že sredi dela prostore zasedli Nemci. S popravili so ponovno pričeli po novem letu. Pouk se je iz Stržajeve hiše preselil nazaj v šolo šele 24. februarja 1944, a je tam potekal le tri dni. V noči od 27. na 28. februar 1944 so namreč šolo požgali partizani.

Stavba je pogorela do tal z vsem inventarjem vred. Rešili so le nekaj uradnih knjig, spisov in malenkosti iz učiteljske knjižnice, nekaj slik in zemljevidov, kar pa je bilo vse hudo poškodovano. Ognja niso mogli pogasiti, ker je bil vodovodni rezervoar prazen, dotok vanj pa zaprt. Tako je bil ves Rakek nekaj časa brez vode.
130708034-001Povojno spričevalo nosi pečat Državne osnovne šole Rakek. Je v slovenskem jeziku, državljanstvo je že jugoslovansko. Kljub socializmu pa je vpisana tudi veroizpoved in tudi verouk so še poučevali v šoli.

V šolskem letu 1945/46 je pouk potekal v hiši Josipine Stržaj.

Upraviteljske posle je tedaj vodila Erna Likar in sicer kar doma, ker ni bilo šolske pisarne. Šola je imela tisto leto tri oddelke s šestimi razredi.

Slovarček:

  • Liktor: v starem Rimu uradni sluga višjega uradnika, pred katerim je nosil fasces, to je bil povezek šib s sekiro in je bil znamenje oblasti nad življenjem in smrtjo; fasces je postal simbol fašizma

Viri:

  • Gantar I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakek
Datum: 1943 – 1946
Avtor:
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 10. 7. 2013
Oblika: trije dokumenti

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: