Skip to content

1899 Rakek – Zapisnik prve občinske seje županstva Rakek

22. 04. 2021

V Krajevni skupnosti Rakek je dvakrat vzklila pobuda za ustanovitev lastne občine. Nazadnje so krajani na referendumu 9. aprila 2006 pobudo zavrnili. Kar veliko zgodovinskega materiala smo zbrali in ga objavili v priložnostnem časopisu ob tej priliki. Pa sva se z Juretom Koščakom, ki je časopis urejal in oblikoval, dobila in rekla, zakaj pa ne bi tega materiala uporabili za knjižico o Rakeku. Pa sva začela razmišljati kje bi še kaj dobila in pot naju je zanesla tudi v Zgodovinski arhiv Ljubljane. Naročila sva škatle, kjer je bila omenjena naša krajevna skupnost in presenečena naletela na zanimive najdbe: zvezek zapisnikov občinskih sej županstva Rakek od 1899 do prve svetovne vojne, kronike šol Rakeka in Unca, v škatlah KLO Unec in Rakek so bili številni zanimivi dokumenti, zapisniki, poročila, pozivi, ipd. iz obdobja prvih desetih let po drugi svetovni vojni. Nekaj časa sva razmišljala, da bi si kaj izpisala, da bi nama kak dokument fotokopirali, nazadnje sva se odločila, da v naslednjih dneh čimveč tega fotografirava z digitalcem.

In tako se je aprila 2007 začelo fotografiranje dokumentov: Jure jih je jemal iz škatel, na hitro sva pogledala, ali je zanimivo, obračal liste, jaz pa fotografiral; včasih bolj, drugič manj izostreno, saj so šli posnetki v več sto, verjetno kar tisoč; moral bi vse skupaj urediti in prešteti. Ko je začela nastajati knjiga, pozneje sem ji dal naslov Vasi v objemu železnice, sem pričel zbirati fotografije, podal sem se do tistih, za katere sem vedel, da marsikaj imajo. Med drugim sem se podal tudi do Andreja Modica – Puntarja, njegov oče in stari oče sta bila župana na Rakeku. Pa sem poleg fotografij, od njegove soproge Milke Puntar – Štacnarjeve iz Unca dobil še dnevniške zapise njenega očeta Ivana Puntarja, ki jih je redno vodil od leta 1923 – 1943. Del dnevniški zapisov pa je imela še njena sestra Silva. Leta 2009 so izšli v knjigi: Ivan Puntar – Štacnar Moje delo, doživetja in pogledi. Dnevnik 1923 – 1943. Založništvo Jutro. Pa o tem mogoče kdaj drugič

Pa si poglejmo zapisnik seje občinskega sveta Županstva na Rakeku, ki je bila 12. februarja 1899 in spoznali bomo, s čim se je nova občina Rakek, ki je obsegala vasi: Ivanje selo, Rakek, Slivice in Unec ukvarjala. Tekst ni spreminjan, posamezne besede, ki mi jih ni uspelo prebrati, so označene s ….. Zapisnik so pisali v zvezek s trdimi platnicami, vodil ga je tajnik, če se je kaj zmotil je enostavno prečrtal, dopisal. Tajnik županstva Rakek Kobe se ni izkazal z lepopisom, bolj ko je šel zapisnik (in seja) proti koncu težje se prebirajo njegovi hieroglifi, bistvo, s čim so se na občinskih sejah ukvarjali, pa le dojamemo.

Najprej je bila to delitvena bilanca, ki se je vlekla kar nekaj let. V časih, ko so bile hiše in gospodarska poslopja krite v glavnem s slamo, v hišah pa prevladovale črne kuhinje so bili velik problem požari, Zato je bila skrb za dobro delo dimnikarjev pričakovana.

Obveščanje je potekalo z branjem obvestil (klicanjem), to je bilo delo tajnika, pred cerkvijo in glavno mašo in obveščanjem na danes bi jim rekli oglasnih deskah.

Godci so morali plačevati pristojbino za igranje v gostilnah ali na drugih prireditvah. Uveljavljen je bil davek na pse.

Občina je bila dolžna pomagati revežem, ki so imeli stalno bivališče v občini.

Občine so si medsebojno finančno pomagale, če so jih doletele nesreče: požari, suše, povodnji.

 

Županstvo na Rakeku

Zapisnik I. občinske seje dne 12. 2. 1899 leta.
 

Dnevni red

V navzočnosti 15 odbornikov pod vodstvom župana

 1. Odobravanje občinskega računa za 1897 in 1898 kot od začetka gospodarstva
 2. Pretres zapisnika obeh občin o razdelitvi občine Rakek od Planine, glede istega vsebine, izterjatve tamošnjih zaostankov.
 3. Pregled in posvetovanje o požarno policijskem pregledu ter odredba do kedaj naj se nedostatki odpravijo.
 4. Posvetovanje in odredba takse dovoljenje godbe od posameznih godcev.
 5. Odredba pajsega davka za leto 1899.
 6. Prošnja France Petkovšek glede podpore dečka Karel Petkovšek-a.
 7. Posvetovanje glede podpore po požaru (odlok c. kr. okr. Glavarstva dne 7/2 99. št. 19217).
 8. Župan naznani prejem 718 gl. 0 kr. od c. kr. davkarije v Cirknici kod zaostanek za odrajtane občinske doklade c. kr. južne železnice v Rakeku ter predlaga kako naj se isti denar porabi.
 9. Predlog župana naj se zapisnik prve občinske seje dne 3. okt. 1897 v bistveno spremenijo točke 1, 4, 5 in 6 ker se je takrat le teoretično brez praktične skušnje sklepalo in ker je zdaj vknjižba drugače pokazala in zahteva.
 10. Razni predlogi posameznih svetovalcev in odbornikov.
 11. Inventar.

 

Ad. 1

Na predlog gosp. Sebenikarja se je volil pregledovalni odsek računa, v to svrho zvoljeni so bili gosp. Ivan Fatur in Lovrenc Sebenikar in na predlog preglednega odseka se račun na pregled odloži da bosta pri drugi priliki sama pretresla ter predložila odboru izjavo.

Ad. 2

Tu se določilo da se s sporazumom občine Planina od…….. ki je Blažon omenjeno svoto izterja po razmerju direktnega davka, dalje se sklene da 37 gl. 50 kr. takoj izterja župan od občine Planina glede prispevati trimesečnega uradovanja in istega prispevek.

Ad. 3

Zdaj se pride na točko III. O tem se določi, da nevarnejše podatke kateri merijo na nevarnost naj se v teku 14 dni nedostatki odstranijo in druga zidarska dela tikajoča se manše važnosti se naj izvršijo v teku trijeh mesecev. Županu se naroča da se dimnikarja opozori da bo v bodoče bolje ometal ter na predlog gosp. Svetovalca Janez Bajt določi da dimnikar mora knižico imeti in se pri vsakem ometanju stranka podpiše v isto kot potrdilo.

Ad. 4

Predlog župana glede dovoljenja godbe obveljavi, da naj se pobira do polnoči od enega godca po 1 gl. in za celo noč po 2 gl. pristojbina.

Ad. 5

Glede pajsega davka se določi kakor dozdaj po 1 gl. in na predlog gosp. Ivan Fatur se morajo marke takoj narediti, to da stranka mora sama marko plačati.

Ad. 6

Gosp. odbornik Poženel predlaga da se odkloni prošnja France Petkovšek glede podpore Karol Petkovška, sklicuje se na šolski svet. Dalje sklenejo na predlog gosp. župana se dovoli 10 gl. za obleko, oziroma lanski sklep ostane v veljavi.

Ad. 7

Glede podpore po požaru poškodovaneh v občini Mirna peč se določi milo dar na 20 gl.

Ad. 8

Zastana in zdej dobljena občinska naklada južne železnice se je določila da naj se na predlog gosp. Lovrenc Sebenikarja naložilo v hranilnico in sicer tako da nima županstvo nikake pravice samo brez odloka občinskega odbora ta denar vzdigniti, naloži naj se pa na predlog gosp. župana v Cirknici v hranilnico in posojilnico. Gosp. Lovrenc Sebenikar predlaga naj se naloži v mestno hranilnico, predlog se odklonil.

Svota 300 gl. namenjen denar za projektirani vodovod naj se naloži istem kakor gornji.

Ad. 9

Točka prva zapisnika dne 3. oktobra 1897 se je spremenila bistveno in sicer tako, županu ostane plača po starem, a tajnika se mu prideli z letno plačo 300 gl. reci tristo na leto. Uradni dnevi so saki dan ure do velike noči od devete do poldne in popoldne od 2 do pete. Kliče se samo na Unci per cerkvi, kaj se tiče Rakeka se razglasi na hiši na tabli, ako pa je na Rakeku deseta maša se kliče maše teku in popoldne na Unci.

Zapisnik se prebere in ker ni bilo nikakega ugovora se use zbrano podpiše.

Dostavilo se je še da se mora nasip Franc Puntarja se mora odstraniti v teku 8 dni ko bo to županstvo določilo in županu se nalaga da skrbi za to da se bo to v kratkem odstranilo, in pred hišo Jožef Mele se mora tam nastavno…. isto odstraniti ker to je nevarno..… za voznike.
 

Zdaj se tu zapisnik sklene in podpiše.

Kobe zapisnikar

Andrej Modic župan

Janez Bajt svetovauc

Matevž Ileršič obč. s.

Janez Hlad

Franc Gabrejna

Matija Matičič

Franc Puntar

Lovrenc Ivančič

Franc Puntar

Janez Mačic

Franc Urbas

Andrej Matičič

Janez Zalar

 

Zapisnik prve seje je obsegal šest strani formata A4. Na koncu so lastnoročni podpisi občinskih svetnikov; žal manjkata podpisa Ivana Faturja in Lovra Sebenikarja.

Slovarček:

 • račun: proračun
 • pajsega davka: pasjega davka
 • marke: pasje svetinjice

Viri:

 • Zgodovinski arhiv Ljubljana

Kraj: Rakek
Datum: 1899
Avtor: —
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: —
Oblika: fotografije dokumentov (Franc Perko)

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: