Skip to content

1900 Rakek – Županstvo na Rakeku: proračun za leto 1901

24. 04. 2021

Zapisnik občinske seje, ki se je vršila davnega 27. grudna 1900, ko so sprejeli proračun za leto 1901, nas popelje 120 let nazaj, v popolnoma druge čase in razmere in je že zato zanimiv. Prikaže nam s čim so se takratne občine ukvarjale, kaj so bile njihove prioritete. Iz zapisnika spoznamo veliko zanimivih reči: tajnik, ki je delo opravljal poklicno je imel še enkrat večjo letno plačo kot župan, ki ni bil profesionalec. Za ubožni sklad so letno namenili toliko kot za plačo tajnika, pa seveda revežev ni manjkalo.

Veliko denarja so vsako leto porabili za vzdrževanje in gradnjo poti, ki so jih vsakoletni nalivi spet in spet razdejali.

Za potrebe šol na Rakeku in Uncu so namenili 1.237 Kr. 68 vin. ali dobro tretjino letnega proračuna. In kako so šole porabile ta denar? V kroniki šole na Rakeku za šolsko leto 1900/1901 dobimo delno obrazložitev: Potrebna samoučila je kupoval kraj. šolski svet revnim otrokom, tako da so bili vsi otroci popolnoma oskrbljeni z vsemi potrebščinami.

Iz te šolske kronike zvemo tudi, s kako hudo zimo se je pričelo proračunsko leto 1901 v občini Rakek:

Pričetkom meseca januvarja nastal je nenadoma silen mraz, ki je trajal skorej ves januvar in februar ter deloma tudi še v marcu. Kakor je bila poprej prijetna skoraj topla zima, tako je sedaj pritiskal mraz, dasi snega ni bilo ravno obilo. Ljudje so dopovedovali, da najmanj 30 let ne pomnijo tacega mraza. Šolskih sob kar segreti ni bilo mogoče, vsled česar smo morali marsikak dan prezebati pri 3 do 7 stopinj gorkote. Da je bil obisk pri tacih razmerah slab, se pač ni čuditi, kajti tožili so stariši marsikaterega otroka, da je isti to zimo ozebel v noge ali v roke.

Tako nagle in korenite vremenske spremembe niso nekaj novega, kot nas hočejo danes prepričati, vedno so se in se bodo dogajale.

Županstvo na Rakeku
dne 27. 12. 1900

Zapisnik
občinske seje, ki ji predseduje župan Modic.

Navzočih je 18 odbornikov.

sklenilo se je
 

a) Proračun za 1901 in sicer

– županu ostane plača po ta starem . . . 300 Kr.
– ravno tako tajniku . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Kr.
– za ubožni sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Kr.
– izvanredni stroški . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kr.
– projektirani vodovod . . . . . . . . . . . . . . 600 Kr.
– šolska potrebščina Rakek . . . . . . . . . . 676 Kr.
– šolska potrebščina Unec . . . . . . . . . . . 561 Kr. 68 vin.
– obresti od posojila 2.800 Kr. . . . . . . . 174 Kr. 20 vin.
Za ves Rakek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.661 Kr. 88 vin.

– za organista v Cerknici . . . . . . . . . . . 120 Kr.

Vsled dopisa županstva v Cerknici radi stroškov za napravo zvona pri farni cerkvi v Cerknici se začasno odkloni, odbor zahteva poprej izkazati resnične stroške.

Dalje naloži se naj na celo občino 600 Kr. za napravo oziroma popravo pota med Rakekom in Ivanjem selom.

Za podobčino Unec 600 Kr., ki se naloži na vasi Unec in Slivice za pokritje dolga od poprave cerkve in nabave brizgalnice.

 

b) Prošnji Ani Bajtovi za podporo ubogeh oziroma za zboljšanje take se ugodi in podpora zviša iz 4 Kr. na 6 Kr. mesečno.

Prošnji Mariji Petkovšek se le toliko ugodi, da se fantu Ludvik Petkovšeku dovoli svota 20 Kr. in še s tem pristavilom, da se fant iz tega zneska obleče in fanta v službo da, račun naprave za obleko je županstvu položiti.

 

c) Volijo se dva namestnika udov v krajni šolski svet Rakek, in sta enoglasno zvoljena Matevž Ileršič iz Rakeka štev. 28 in Janez Ivančič Rakek štev. 6.

Ravno tako za Unec in sicer enoglasno Franc Puntar Ivanje selo in Janez Puntar iz Unca.

Odbornik Peter Repič predlaga da se naj prepis ljudskega štetja naredi in prepis ki je za občino zlo potreben, temu predlogu se enoglasno pritrdi.

Janez Hlad, odbornik predlaga da naj se župniku Ivan Podboju podeli častno občanstvo v Rakeku. Gospod Repič je proti predlogu. Župan pusti glasovati in glasovanje je pokazalo z 12 proti 5 glasovi da odbor podeli gosp. župniku Ivan Podboju v Planini častno občanstvo v občini Rakek.
 
Zapisnik se prebere in podpiše.

Viri:

  • Zapisniki županstva Rakek
  • Kronika ljudske šole Rakek

Kraj: Rakek
Datum: 27. 12. 1900
Avtor: dokumente fotografiral F. Perko
Zbirka: Zapisniki Županstva Rakek in Kronika ljudske šole Rakek – Zgodovinski arhiv Ljubljana
Skenirano: —
Oblika: fotografije dokumentov

No comments yet

Dodajte komentar

%d