Skip to content

1941 Velike Bloke – Italijanski dekret gasilcem

31. 07. 2021

V danes vseobsegajočih anketah o zaupanju ima gasilstvo in gasilci navadno zagotovljeno prvo mesto. Tega se je zavedala že cesarska oblast in leta 1795 izdala “Postavo zavolo ogna”. Danes bi temu najbrž rekli Zakon o protipožarni zaščiti. V 19. stoletju so sledili predpisi kot sta ” Ogenj gasiti navod” in “Postava zavolo ogna v mejstih in trgih”. Glavna naloga je pri požarni obrambi slonela na lokalnih županih. Ta težak kamen so si pleč odvalili z ustanavljanjem gasilskih društev. Na Blokah je bilo prvo gasilsko društvo ustanovljeno v Novi vasi leta 1893 in je pokrivalo celo Bloško planoto. 17. 8. 1930 je bilo na ustanovnem občnem zboru ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Velike Bloke. Iz njegovega okvira se je leta 1932 osamosvojilo še Prostovoljno gasilsko društvo v Ravniku. Lansko leto bi torej morali slaviti 90. obletnico ustanovitve društva v Velikih Blokah. Korona je opravila svoje, odpadlo je vse obeleževanje visokega jubileja. Stvar smo počastili s piknikom gasilcev na Studenem v juniju letos. Odpadle so veselice, srečolovi, Avseniki in Navihanke …

Gasilstvo na Blokah je po ustanovitvi društev lepo napredovalo, zgrajeni so bili gasilski domovi v Novi vasi, Velikih Blokah in Ravniku. Gasilci so se izpopolnjevali v znanju, nabavljala se je prepotrebna gasilska oprema. Vsem trem društvom je veliko pomoč poleg takratne bloške občine nudila Kmetska hranilnica in posojilnica iz Nove vasi s svojim načelnikom Stankom Lenarčičem.

V zadnjih letih pred 2. svetovno vojno je gasilski zagon močno pešal. Dolgotrajne orožne vaje, kamor so bili klicani fantje in možje ter zaposlitve pri intenzivni gradnji vojašnic v Velikih Blokah, so članstvo odtegnile gasilstvu. Prišla je vojna in z njo uničujoči udarci. V začetku še ni kazalo tako slabo. Gasilski denar se je v blagajnah pretopil v lire in gasilci so se kar dobro pripravili na poletni obisk visokega komisarja Graziolija na Notranjskem in tudi v naši občini. Zapisnik društva govori, da se je gasilska četa polnoštevilno udeležila obiska v svečanih uniformah, šivilja Francka Drobnič – Froletova je sešila novo italijansko zastavo, ki je morala biti izobešena na gasilnem domu v času obiska komisarja v občini Bloke. Po tem obisku pa se je hitro spremenilo. Zadnji list knjige “Zapisniki občnih zborov in sej Prostovoljnega gasilskega društva Velike Bloke” je naslovljen kratko “Dekret !”. Sledi suhoparno navajanje kaj morajo nemudoma storiti v vseh gasilskih društvih v Ljubljanski pokrajini:

Po odredbi visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino, ter z ozirom na dekret št. 36 z dne 22.oktobra 1941/XIX je imenovan izredni komisar za protipožarno službo v Ljubljanski pokrajini kateremu je dodeljen sosvet iz gg. Dr. Kodre Antona, Pogačnik Bogdana in ing. Dolenc Franca, kateri je imenovan v svrho reorganizacije gasilstva v Ljubljanski pokrajini. Zato so z dnem 1.novembra 1941. leta prenehale obstajati vse uprave gas.žup in čet odnosno zajednice, na ozemlju Ljubljanske pokrajine po tej odredbi morajo vsi tov. poveljniki prevzeti vso od upravnih odborov upravljano gas. imovino, ter isto držati in upravljati do nadaljnjih odredb.

Velike Bloke 10. XI. 41/ XIX.

predsednik poveljnik tajnik
Bregar Fr. Marolt Franc Intihar Fr.

 

Ta zadnji vpis je torej datiran v 19. letu vladavine fašizma v kraljevini Italiji, kamor je bila priključena Ljubljanska pokrajina. Gasilstva je bilo s tem dekretom praktično konec. Gasilski dom v Ravniku so tako kot celo vas požgali Italijani marca 1942. Petega junija 1942 so pred veliko poletno ofenzivo Italijani požgali gasilski dom v Novi vasi. Zgorela je vsa oprema s sodobno brizgalno vred in ves arhiv. Tudi ožgane zidove so Italijani porušili. Oprema iz gasilskega doma v Vel. Blokah je bila preseljena v vojašnico. Ko so ob poletni ofenzivi čez dober mesec in poznejših spopadih gorele bloške vasi, je bilo prepovedano gasiti, pa tudi gasilske opreme ni bilo več. Po vojni je moralo gasilstvo na Blokah dobesedno vstati iz pepela.

V predvojnem delovanju so gasilci iz Velikih Blok uporabljali dva žiga. Ob ustanovitvi leta 1930 se je društvo prijavilo pri Kraljevi banski upravi Dravske banovine, se včlanilo v Jugoslovansko gasilsko zvezo v Ljubljani in Gasilsko župo v Cerknici. Leta 1935 se je glede na nove predpise preimenovalo v Prostovoljno gasilsko četo Velike Bloke včlanjeno v Gasilsko župo Logatec. Ob prihodu italijanskih okupacijskih oblasti so morali sredi leta 1941 žig zamenjati z novim dvojezičnim: *Distaccamento dei vigili del fuoco volontari* Velike Bloke  *Prostovoljna gasilska četa*. V novembru 1941 pa je bilo tudi društva s tem žigom konec.

Slovarček:

  • župa: krajevna združenja gasilcev v Kraljevini Jugoslaviji

Viri:

  • Zapisniki Prostovoljnega gasilskega društva Velike Bloke 1930 – 1941
  • Brošura 110 let Gasilskega društva Nova vas, 2003
  • Mirko Doles, Velike Bloke

Kraj: Velike Bloke
Datum: 1941
Avtor: —
Zbirka: PGD Velike Bloke
Skenirano: 16. 9. 2013
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: