Skip to content

1933 Rakek – Napredovanje Josipine Kobal

15. 01. 2022

Na sliki je dokument o napredovanju rakovške učiteljice na narodni šoli Josipine Kobal. Zapisano je:

»Njegovo veličanstvo Aleksandar I, po milosti božjoj i volji naroda kralj Jugoslavije, na predlog gospodina ministra prosvete blagovoleo je ukazom svojim od današnjeg unaprediti u VI. položajni razred Kobal T. Josipinu učiteljicu u Rakeku, sr. Logateckog, banovine Dravske, dosadašnju činovnicu VII. položajne grupe. U Beogradu, 9. marta 1933 god.. On. br. 18121, Po naredbi ministra prosvete, načelnik Miladin Ševarlić.«

(Njegovo veličanstvo Aleksander I., po božji milosti in volji ljudstva kralj Jugoslavije, na predlog gospoda ministra za šolstvo je blagovolil s svojim ukazom razporediti v VI. položajno skupino Kobal T. Josipino, učiteljico na Rakeku, okraj Logatec, Dravska banovina, do sedaj uvrščeno v VII. položajno skupino. V Beogradu, 9. marca 1933. On. št. 18121, Po odredbi ministra za šolstvo, načelnik Miladin Ševarlić.)

Josipina Kobal, rojena leta 1891, je opravila zrelostni izpit – maturo leta 1912. Tri leta kasneje še usposobljenostni izpit – diplomski izpit. Njena prva zaposlitev je bila kot suplentka v Studenem leta 1912. Kdaj se je zaposlila na Rakeku, mi ni uspelo ugotoviti. Leta 1921 je že poučevala v mojem domačem kraju. Prav tako ne vemo, kdaj je Rakek zapustila. Umrla je leta 1961 v Ljubljani.

Imenovanje in napredovanje učiteljev je bilo urejeno z Zakonom o narodnih šolah Kraljevine Jugoslavije, ki je stopil v veljavo 5. decembra 1923. Pri sestavi zakona je sodeloval Pavel Flere. Na šolstvo je pomembno vplival tudi zakon o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih iz istega leta. Na podlagi slednjega zakona so oblasti lahko premeščale državne uradnike tudi proti njihovi volji, če je šlo za potrebe službe. Med te uradnike so spadali tudi učitelji. Svoje delo so začeli v večjih krajih, kjer so služili moški eno leto, ženske dve. Po tej dobi so mlade učitelje obvezno premestili na deželo.

Predloge za napredovanje je okrajnemu načelniku podajal šolski upravitelj. Suplent je imel položajno plačo 9. skupine I. kategorije. Izhodiščna plača stalno nameščenega učitelja je bila v 8. skupini I. kategorije. Napredovali so vsake štiri leta, če ga je predstojnik dobro ocenil in je ban potrdil napredovanje. Josipina je napredovala iz VII. skupine v VI. devetega marca 1933.

Napredovanje je podpisal načelnik Miladin Ševarlić. Takratni minister za šolstvo je bil dr. Iljia Šumenković (1881 -1962). Delal je kot pravnik, politik in diplomat, bil večkrat minister: za gradbeništvo, brez listnice, trgovino in industrijo, šolstvo. Sodeloval je pri pripravah za ustavodajno skupščino.
Bom napisala le v slovenščini: »Po 22. členu Zakona o ustanovitvi novih državnih monopolov z dne 3. avgusta 1893. leta se tiskar, ki je zasačen pri tiskanju tega obrazca, kaznuje po kazenskem zakonu.

Izdaja in tiska: Državne tiskarne Kraljevine Jugoslavije v Beogradu

Cena 1.- din«

Slovarček:

  • suplentka: profesorica pripravnica
  • Pavel Flere: (1883 -1963), slovenski pedagoški in mladinski pisec, organizator šolstva in kritik. V letih 1924 in 1939 je bil referent za osnovno šolo na ministrstvu za šolstvo v Beogradu.
  • Miladin Ševarlić: različne funkcije na Ministrstvu za šolstvo v vladi Kraljevine Jugoslavije, leta 1933 imenovan za načelnika za osnovnošolski pouk na istem ministrstvu in še istega leta imenovan na drug položaj

Viri:

Kraj: Beograd
Datum: 9. marec 1933
Avtor: Državne tiskarne Kraljevine Jugoslavije v Beogradu in načelnik Ševardić
Zbirka: Milan Trobič
Fotografirano: 24. 9. 2021
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d